FN: Gång­na år­tion­det var­mas­te hit­tills

Göteborgs-Posten - - Världen -

Kli­mat: Det gång­na de­cen­ni­et var det var­mas­te som upp­mätts, upp­ger FN:s vä­der­or­gan WMO i en rap­port där man ock­så var­nar för att mer ex­trem­vä­der och mer hän­del­ser som de på­gåen­de brän­der­na i Austra­li­en är att vän­ta fram­ö­ver.

WMO byg­ger si­na upp­gif­ter på fle­ra oli­ka käl­lor, bland an­nat på mät­ning­ar som USA:s myn­dig­het för luft- och rymd­fart Na­sa ge­nom­fört och från den brit­tis­ka vä­der­lekstjäns­ten. En­ligt WMO låg den glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren på 1,1 gra­der Cel­ci­us över ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tu­ren fö­re in­dust­ri­a­lis­mens ge­nom­brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.