Kvin­na blir topp­di­plo­mat i Va­ti­ka­nen

Göteborgs-Posten - - Världen -

Va­ti­kan­sta­ten: På­ve Fran­ci­skus har ut­sett den förs­ta kvin­nan som blir topp­di­plo­mat i Va­ti­kan­sta­ten. Fran­ce­sca Di Gio­van­ni, en 66-årig ita­li­ens­ka, får en ny­in­stif­tad post som mot­sva­rar en av två bi­trä­dan­de ut­ri­kesmi­nis­ter­pos­ter.

Den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan tillå­ter in­te kvinn­li­ga präs­ter och på­ven har kri­ti­se­rats av kvin­no­rätts­grup­per un­der en läng­re tid för att få kvin­nor släpps fram in­om Va­ti­kan­sta­tens mans­do­mi­ne­ra­de stats­ap­pa­rat.

Di Gio­van­ni har job­bat in­om den he­li­ga sto­lens stats­sek­re­ta­ri­at se­dan 1993 och be­skrivs som en spe­ci­a­list in­om in­ter­na­tio­nell rätt och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.