Ber­til Nor­berg

Göteborgs-Posten - - Namn - Lars-Olof Dahl­bäck, Bengt Ekelund, Bengt Frisk, Hu­go Ugan­der och Kjell Wal­lin

För­re kli­nik­che­fen vid ki­rurg­kli­ni­ken Ud­de­val­la sjuk­hus, do­cent Ber­til Nor­berg, har av­li­dit i en ål­der av 94 år. När­mast sör­jan­de är hans barn Per, Christof­fer, An­na Eva och Bengt med fa­mil­jer, samt sys­ter Christi­na Frisk med fa­milj. Han sörjs även av vän­ner och kol­le­gor vid Ud­de­val­la sjuk­hus.

Ber­til Nor­berg väx­te upp i Härnö­sand. Ef­ter stu­dentex­a­men 1944 stu­de­ra­de han me­di­cin i Uppsa­la och blev med. lic. 1952. Sam­ma år gif­te han sig med Ag­ne­ta, född Hall­berg. Till­sam­mans fick Ber­til och Ag­ne­ta fy­ra barn.

Ber­til ar­be­ta­de som vi­ka­ri­e­ran­de un­der­läka­re i Gäv­le från 1953 och se­na­re vid Sahl­grens­ka sjuk­hu­set där han 1959 dis­pu­te­ra­de på av­hand­ling­en ”Re­sults of the Sur­gi­cal Tre­at­ment of Per­fo­ra­ted Pep­tic Ul­cer. A Cli­ni­cal and Ro­ent­ge­no­lo­gi­cal Study”. 1960 blev Ber­til do­cent i ki­rur­gi och 1960–1961 var han gäst­fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Flo­ri­da un­der pro­fes­sor Les­ter R. Drags­tedt, svensk­ätt­ling och pi­on­jär in­om bland an­nat mag­sår­ski­rur­gi.

1963 fick Ber­til tjänst som bi­trä­dan­de över­läka­re vid ki­rurg­kli­ni­ken, Ud­de­val­la sjuk­hus. Hans in­tres­se för mag­sårs­sjuk­do­men kvar­stod och han in­tro­du­ce­ra­de det flex­ib­la gastro­sko­pet i Sve­ri­ge. Ud­de­val­la sjuk­hus in­köp­te lan­dets and­ra in­stru­ment. Det förs­ta fanns på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set. Med hjälp av det­ta in­stru­ment och till­sam­mans med sjuk­hus­fo­to­graf Kjell Tör­nqvist gjor­de Ber­til un­der­vis­nings­fil­mer i färg som vi­sa­de hur man kun­de do­ku­men­te­ra det man ser i gastro­sko­pet.

Ber­til var över­läka­re vid ki­rurg­kli­ni­ken från 1972-1990. Un­der den pe­ri­o­den var han kli­nik­chef 1972-1988, bi­trä­dan­de chefslä­ka­re 1974-1980 och chefslä­ka­re 1980-1986.

Un­der Ber­tils chefs­pe­ri­od sked­de en ex­pan­sion av sjuk­vår­den i lan­det, kli­nik­che­fer­na ha­de en stark ställ­ning och blev säl­lan ifrå­ga­sat­ta av po­li­ti­ker och sjuk­hus­led­ning. Un­der se­na­re de­len av 1980-ta­let för­ut­såg dock Ber­til att kli­ni­kens vård­plat­ser kun­de mins­ka i an­tal och en av kli­ni­kens fy­ra vår­dav­del­ning­ar kun­de av­veck­las.

Som ki­rurg var Ber­til om­vitt­nat myc­ket skick­lig, snabb, ele­gant och nog­grann. Han ope­re­ra­de med mi­ni­mal blöd­ning och kun­de av­ver­ka tre mag­sår­so­pe­ra­tio­ner på en för­mid­dag. Han gav si­na un­der­läka­re snabbt stort an­svar och var myc­ket in­tres­se­rad av un­der­vis­ning. Han or­ga­ni­se­ra­de sys­te­ma­tis­ka fö­re­läs­ning­ar för sjuk­hu­sets AT-lä­ka­re och såg till att un­der­läkar­na vid kli­ni­ken fick an­svar för re­gel­bund­na kvälls­före­läs­ning­ar om oli­ka ki­rur­gis­ka äm­nen. Han var mån om att kli­ni­kens ny­bliv­na spe­ci­a­lis­ter ut­veck­la­des vi­da­re och hjälp­te många att kom­ma till Gö­te­borg för vi­da­re stu­di­er. 1973 för­fat­ta­de han en lär­o­bok i ki­rur­gi för sjuk­skö­ters­kor till­sam­mans med Ma­ri­an­ne Kjellman. Ber­til har därut­ö­ver pub­li­ce­rat ett sex­tio­tal skrif­ter i ki­rur­gi, gastro­en­te­ro­lo­gi och sjuk­vårdsad­mi­nist­ra­tion.

Ber­til ha­de ett stort in­tres­se för me­di­cin­histo­ria och han skrev 1975 en ar­ti­kel till 100-års­min­net av An­ton Ju­li­us Carl­son, pro­fes­sor i fy­si­o­lo­gi i USA, bör­dig från Svar­te­borg i Bo­hus­län. An­ton Ju­li­us Carl­son var Les­ter Drags­ted­ts men­tor, vil­ket väck­te Ber­tils in­tres­se. En sten till min­ne av den­ne, Bo­hus­läns sto­re son, res­tes sam­ma år in­vid Söd­ra Bul­la­re­sjön.

Ber­til ha­de även ett stort in­tres­se för konst och i hem­met häng­de många mål­ning­ar av barn­domsvän­nen från Härnö­sand, Bengt Lind­ström.

Ef­ter sin pen­sio­ne­ring kun­de Ber­til äg­na än mer tid åt sin fa­milj och si­na in­tres­sen för me­di­cin­histo­ria, kul­tur och konst. Som kro­na på ver­ket pro­mo­ve­ra­des Ber­til 2010 till Jubel­dok­tor vid Sahl­grens­ka Aka­de­min, 50 år ef­ter hans dok­tors­pro­mo­tion.

Sak­na­den ef­ter en god vän och kol­le­ga är stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.