De­but som mått bra av ett stör­re kliv in i fik­tio­nen

Göteborgs-Posten - - Kultur - Jo­han Es­pers­son Kungs­bac­ka ult­ras Na­tur och kul­tur Mi­kae­la Blomqvist kul­[email protected]

Härom­vec­kan plå­ga­de jag en vän med en lång kla­golåt över svens­ka prosa­för­fat­ta­res be­nä­gen­het att över­an­vän­da re­tur­knap­pen, ett fe­no­men jag miss­tän­ker häng­er ihop med att många har bör­jat skri­va si­na böc­ker i an­teck­nings­funk­tio­nen på mo­bi­len.

Som ett brev på pos­ten fick jag se­dan hem en ro­man där blank­ra­den helt er­sät­ter punk­ten, Jo­han Es­pers­sons de­but­bok ”Kungs­bac­ka ult­ras”.

Ut­ö­ver de form­mäs­si­ga egen­he­ter­na rör det sig om en kon­ven­tio­nell upp­växt­skild­ring cen­tre­rad kring en trå­kig små­ort, en förs­ta kär­lek, ett själv­valt ut­an­för­skap och en stark läng­tan bort. Rad för rad skri­ver Es­pers­son fram be­rät­tel­sen om ja­get Jo­hans sista gym­na­si­eår och hans förs­ta steg ut i vux­en­li­vet.

Bo­ken rik­tar sig di­rekt till ett namn­löst du, en fö­re det­ta flick­vän. Och trots att det be­rät­tan­de ja­get be­fin­ner sig i ett ef­teråt där re­la­tio­nen är över så är blic­ken på hen­ne för­äls­kad. Ja, ibland fram­står det som att he­la syf­tet med ”Kungs­bac­ka ult­ras” är att sam­la de­tal­jer från re­la­tio­nen.

Sam­ti­digt är fram­ställ­ning­en vag, ibland får jag in­tryc­ket att bo­ken kun­de hand­la om vem som helst: ”Vi drog runt på stan/ Vi hand­la­de klä­der och åk­te buss/ Vi låg tätt in­till varand­ra i säng­en/ Pra­ta­de om da­gen vi skul­le kun­na ge oss av från Kungs­bac­ka”

När pa­ret väl tar stu­den­ten och ger sig av blir ing­et som det är tänkt. Det vi­sar sig att man kan ha trå­kigt och va­ra olyck­lig över­allt. Var­ken Gö­te­borg, Stock­holm el­ler Pa­ris är sär­skilt ro­li­ga och till skill­nad från i Kungs­bac­ka lå­ter de stör­re stä­der­na en in­te tro att li­vet skul­le va­ra bätt­re på en an­nan plats. På av­stånd blir den för­hat­li­ga små­sta­den fö­re­mål för nostal­gi, som läng­ta­de ja­get ef­ter Kungs­bac­ka för att på nytt kun­na läng­ta sig där­i­från. Och än­då för­blir sta­den ano­nym. Ma­ne­ter och krab­bor skvall­rar om att vi be­fin­ner oss på väst­kus­ten, i öv­rigt får orts­namn som Färjås, Bu­a­red el­ler Fril­le­sås ta­la för sig själ­va. Mil­jöskild­ring­en är er­satt av om­näm­nan­det, ge­stal­tan­det är ut­bytt mot ett lis­tan­de av min­nen.

I sitt de­bu­tant­por­trätt i Svensk Bok­han­del sät­ter Es­pers­son lik­hets­tec­ken mel­lan sig själv och Jo­han i ro­ma­nen. Jag öns­kar att han ha­de upp­rät­tat en stör­re di­stans, dri­vit bo­ken mer mot fik­tion och för­vand­lat si­na min­nes­bil­der ge­nom lit­te­ra­tu­ren. In­te minst ha­de han kun­nat ut­veck­la ti­telns hu­li­gan­te­ma, det om­nämns ba­ra kort som en bild för kär­le­kens oro­väc­kan­de våld­sam­het. I sitt nu­va­ran­de skick fram­står bo­ken som djupt känd men allt­för privat, ett för­ar­be­te till en ro­man mer än nå­got fär­digt. Den krans­kom­mu­na­la leda som ”Kungs­bac­ka ult­ras” skild­rar drab­bar lä­sa­ren allt­för di­rekt.

Es­pers­son skall in­te en­sam skyl­las för det. Tvärtom ver­kar det som att det bland yng­re svens­ka pro­sa­is­ter finns en fö­re­ställ­ning om att syf­tet med lit­te­ra­tu­ren är att åter­upp­re­pa li­vet som det är. Jag är över­ty­gad om att det är ett sätt att gö­ra den helt ir­re­le­vant. Var­för skul­le nå­gon vil­ja lä­sa en pre­cis och re­a­lis­tisk skild­ring av hur det är att ha ett Tinder-kon­to, att åld­ras som kvin­na, att ha skriv­kramp, att ge­nom­gå en IVF-be­hand­ling, att ar­be­ta på system­bo­la­get, att knar­ka el­ler att va­ra pap­pa­le­dig?

Det sista jag vill när jag lä­ser en bok är att kän­na igen mig, att se fra­ser som jag re­dan har hört mi­na vän­ner sä­ga el­ler som jag har sagt till dem i tryck. Bra lit­te­ra­tur för mig tvärtom bort från mig själv och sam­ti­digt (ge­nom att den till­för nå­got nytt!) dju­pa­re in i mig själv. Det krä­ver att den sva­rar mot nå­got an­nat än den all­mänt ac­cep­te­ra­de verk­lig­he­ten. Lit­te­ra­tu­ren mås­te kon­stru­e­ra ett rum som vi­lar på mer än for­mu­le­ring­ar och blank­ra­der.

Bild: Fre­dric Nord

Jo­han Es­pers­son är ut­bil­dad vid Biskops-Ar­nös för­fat­tar­sko­la och ro­man­de­bu­te­rar med ”Kungs­bac­ka ult­ras”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.