”Ut­an rys­sar blir spor­ten väl­digt li­ten och norsk”

Göteborgs-Posten - - Sport - Las­se Mann­hei­mer TT

Det ser ut att kun­na bli många år av mäs­ter­skap ut­an rys­ka id­rot­ta­re. För vis­sa spor­ter kan det re­sul­te­ra i en kon­kur­rensmäs­sig ka­ta­strof.

– Om vi tap­par dem blir den här spor­ten väl­digt li­ten och norsk, sä­ger längd­lands­la­gets Cal­le Halfvars­son.

Det räc­ker med att ög­na ige­nom to­tal­ställ­ning­en i världs­cu­pen för att för­stå vad de rys­ka läng­då­kar­na, fram­för allt på herr­si­dan, in­ne­bär för spor­ten. Ta bort världs­cuple­da­ren Alex­an­der Bol­sju­nov och to­tal­tre­an Sergej Usti­u­gov och det blir mer el­ler mind­re nors­ka mäs­ter­ska­pen av det he­la med Nor­ge på sex av de sju förs­ta plat­ser­na.

Ef­ter in­ter­na­tio­nel­la an­ti­dop­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­das be­sked att man stäng­er av Ryss­lands anit­dop­nings­or­ga­ni­sa­tion Ru­sa­da – och där­i­ge­nom även rys­ka id­rot­ta­re – från OS och VM de kom­man­de fy­ra åren, finns det där­för en oro in­om längdspor­ten.

Fin­län­da­ren Ii­vo Nis­ka­nen lig­ger fy­ra i världs­cu­pen och är den som bry­ter den an­nars to­ta­la norskrys­ka do­mi­nan­sen bland her­rar­na. Han tror in­te att spor­ten skul­le må bra av att tap­pa en så stark na­tion som Ryss­land.

– Själv­klart ska de bäs­ta åkar­na va­ra med, och in­te minst med tan­ke på att Ryss­land är ett stort land och en vik­tig mark­nad för spor­ten. Där­för öns­kar man att de får ha med si­na id­rot­ta­re. Men sam­ti­digt, om man in­te har skött sa­ker till­räck­ligt bra och in­te har följt reg­ler­na, så går det in­te att gö­ra nå­got åt sa­ken. För­hopp­nings­vis blir det ett rätt­vist be­slut i slutän­dan, sä­ger Nis­ka­nen.

Ryss­land har över­kla­gat do­men till id­rot­tens skil­je­dom­stol, Cas, och i nu­lä­get ver­kar in­te hel­ler av­stäng­ning­en om­fat­ta världs­cu­pen. Men spor­ten skul­le än­då drab­bas hårt om Ryss­land för­svann från VM och OS, sä­ger lan­dets tys­ka herr­trä­na­re Mar­kus Cra­mer. Även för da­mer­na vo­re det ett pro­blem – Ryss­land har nor­malt sett ett starkt dam­lag, men den här sä­song­en sak­nas fy­ra åka­re som har bli­vit gra­vi­da – men det är fram­för allt herrspor­ten som ho­tas, sä­ger han.

– Det skul­le in­te va­ra sär­skilt in­tres­sant att föl­ja spor­ten läng­re. Då blir det kanske ba­ra in­tres­sant att föl­ja den här spor­ten om man bor i Nor­ge, sä­ger Cra­mer.

Han är na­tur­ligt­vis part i må­let, men många hål­ler med ho­nom.

– De mås­te va­ra kvar. Ryss­land är dess­utom ett stort land så det är bra att ha med dem. Om vi tap­par dem, då bör­jar den här spor­ten bli väl­digt, väl­digt li­ten. Väl­digt li­ten och norsk, sä­ger Cal­le Halfvars­son.

Den ti­di­ga­re stor­stjär­nan Pet­ter Nort­hug, i dag ex­pert i nors­ka TV2, tror in­te ens att norr­män­nen hoppas på en sport ut­an rysk kon­kur­rens.

– Det vo­re ne­ga­tivt om de för­svann, vi be­hö­ver ha med de bäs­ta rys­ka åkar­na. An­nars blir det en än­nu stör­re norsk do­mi­nans. Den do­mi­nan­sen har näs­tan bli­vit för stor re­dan. Så det tål vi nog in­te, sä­ger Nort­hug.

Mar­kus Cra­mer är all­ra mest led­sen över att det är de ak­ti­va som drab­bas, när det en­ligt ho­nom in­te är id­rot­tar­na som har felat.

– Det är nå­gon som har gjort fel på för­bunds­ni­vå, i Sotji el­ler i Moskva el­ler var det nu är, och det är verk­li­gen skit för id­rot­tar­na. De har in­te gjort nå­got fel och det är det som smär­tar mig så myc­ket, sä­ger Cra­mer.

Det är nå­gon som har gjort fel på för­bunds­ni­vå, i Sotji el­ler i Moskva el­ler var det nu är, och det är verk­li­gen skit för id­rot­tar­na

Mar­kus Cra­mer Ryss­lands lands­lagsträ­na­re

Så vad kom­mer att hän­da? På in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det, Fis, vet man i nu­lä­get in­te och in­vän­tar be­ske­det från Cas. Men Ja­kob Swan­berg, som re­pre­sen­te­rar Sve­ri­ge i Fis me­di­cins­ka kom­mit­té, ser ett möj­ligt pro­blem i att åka­re får täv­la i världs­cu­pen men in­te på mäs­ter­skap.

– Jag kan för­stå dem som re­a­ge­rar på det. Det blir väl­digt svårt att för­hål­la sig till att vis­sa åka­re är av­stäng­da i mäs­ter­skap och täv­lar i världs­cup. Det skic­kar kons­ti­ga sig­na­ler. Och det som al­la dis­ku­te­rar är: Hur gör man för att få spor­ten ren ut­an att på nå­got orätt­vist sätt ute­slu­ta de re­na åkar­na, så att in­te de drab­bas?, sä­ger Swan­berg.

Ar­kiv­bild: Ter­je Pe­der­sen

Ivan Ja­ki­mu­sjkin (tvåa), Sergej Usti­u­gov (etta) och Alex­an­der Bol­sju­nov (trea) ord­na­de en rysk trip­pel på 15 kilo­me­ter fri­stil i Toblach un­der Tour de Ski i de­cem­ber. Men det är osä­kert om nå­gon av dem kom­mer att få täv­la på VM och OS de när­mas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.