Världs­stjär­nor skänk­te 1,6 mil­jo­ner till bran­doff­ren

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ten­nisstjär­nor­na Ro­ger Fe­de­rer och Ra­fael Na­dal spe­la­de ten­nis till­sam­mans un­der väl­gö­ren­hets­ga­lan i Mel­bour­ne för bran­doff­ren i Austra­li­en. De skänk­te ock­så till­sam­mans motsvarand­e 1,6 mil­jo­ner kro­nor.

Även för dam­ten­ni­sens störs­ta stjär­na, Se­re­na Wil­li­am, var det själv­klart att stäl­la upp i ga­la­till­ställ­ning­en, ba­ra en knapp vec­ka in­nan Austra­li­an Open in­leds.

– I 20 år har det här va­rit mitt hem och jag har spe­lat så många sto­ra mat­cher på den här ba­nan och i det här lan­det. Där­för är vi al­la här i kväll, för att stöt­ta och hjäl­pa till, sä­ger Wil­li­ams.

Fle­ra av ten­nisstjär­nor­na som spe­la­de upp­vis­nings­ten­nis skänk­te ten­nisut­rust­ning som ska auk­tio­ne­ras ut, för att på så sätt sam­la in peng­ar.

Ten­nisspe­la­re och or­ga­ni­sa­tio­ner värl­den över har hit­tills sam­lat in drygt 18 mil­jo­ner kro­nor, och det au­stra­lis­ka för­bun­det hoppas på många fler mil­jo­ner från ga­lan och från bland an­nat spe­let un­der Austra­li­an Open. Spe­lar­na ska skän­ka 100 au­stra­lis­ka dol­lar (cir­ka 650 kro­nor) för var­je ser­ve­ess de slår un­der tur­ne­ring­en.

Skogs­brän­der­na i Austra­li­en har hit­tills krävt 28 liv och för­stört fler än 2 000 hem.

Jag har spe­lat så många sto­ra mat­cher på den här ba­nan och i det här lan­det

Se­re­na Wil­li­ams

Bild: Scott Bar­bour

Stjär­nor­na som spe­la­de för bran­doff­ren i Austra­li­en: Ro­ger Fe­de­rer, Nick Kyrgios, Na­o­mi Osa­ka, Alex­an­der Zve­rev, Do­mi­nic Thi­em, Se­re­na Wil­li­ams, Ca­ro­li­ne Woz­ni­ac­ki, Pet­ra Kvi­to­va, Coco Gauff, No­vak Djo­ko­vic, Ste­fa­nos Tsit­si­pas och Ra­fael Na­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.