Ka­na­den­sis­ke De­vin Green do­mi­ne­rar i Hovås mål­bur

Göteborgs-Posten - - Sport -

De­vin Green, 25, kom till Sve­ri­ge i som­ras för att så små­ning­om kun­na liv­nä­ra sig på sin is­hoc­key. Frå­gan är nu om stor­spe­let i Hovås kom­mer ge eko hög­re upp i se­ri­e­sy­ste­met ef­ter sä­song­en?

– Skul­le jag få ett er­bju­dan­de skul­le det va­ra en stor möj­lig­het, sä­ger Green.

När det har spe­lats fem om­gång­ar av All­tre­an har Hovås HC än­nu in­te för­lo­rat. Hovås som för­ra sä­song­en åk­te ur Hoc­keyt­vå­an har bril­je­rat så här långt. Men att ta kli­vet till­ba­ka till två­an di­rekt är ingen­ting som är pri­märt för klub­ben, be­rät­tar en av trä­nar­na André Se­lan­der.

– Vi vill släp­pa upp så många unga spe­la­re som möj­ligt och tre­an är en bra se­rie för det. Men finns möj­lig­he­ten att gå upp så kom­mer vi såklart att ta den men vi kom­mer in­te ha bråt­tom.

In­för All­tre­an val­de Hovås att stär­ka trup­pen på mål­vakts­po­si­tio­nen vil­ket än så länge vi­sat sig va­ra en rik­tig suc­cé. De­vin Green har an­länt till Hovås och gjort det med be­sked. Med dry­ga 94 i rädd­nings­pro­cent top­par han mål­vakts­li­gan i se­ri­en.

Att han ham­na­de i Hovås be­rod­de bland an­nat på en rug­gigt stark in­sats när han möt­te sitt nu­va­ran­de lag med Ly­se­kil i hös­tas.

– Vi tänk­te: ”Vad är det för nå­got som står där i må­let och mo­tar al­la puc­kar?”. Ly­se­kil ha­de ing­et lag så men de ha­de en mål­vakt, sä­ger Se­lan­der.

Green kom till Sve­ri­ge i slu­tet av för­ra som­ma­ren ef­ter att ha av­slu­tat si­na stu­di­er och där­med ock­så sitt kon­trakt med La­ke­he­ad Uni­ver­si­ty i On­ta­rio. Möj­lig­he­ten att ut­veck­las och se­dan få chan­sen till pro­fes­sio­nellt spel i Ka­na­da är svårt om du in­te till­hör den all­ra yt­ters­ta eli­ten. Där­för val­de han att ta sitt pick och pack och flyt­ta till Eu­ro­pa.

Det finns en rätt un­der­lig för­kla­ring till att det först blev just Ly­se­kil. Klub­ben kon­tak­ta­de näm­li­gen Green på Fa­ce­book ef­ter att på nå­got sätt, som en nål i en hö­s­tack, fått nys om mål­vak­tens tan­kar om att tes­ta på spel i Eu­ro­pa.

Nu le­ver han i Gö­te­borg och syss­lar en­bart med is­hoc­key för till­fäl­let. Job­bar gör han in­te än­nu ut­an för­sö­ker upp­le­va sta­den och Sve­ri

IS­HOC­KEY

Ar­kiv­bild: Bil­lie Bar­rett

De­vin Green står nu­me­ra i Hovås-må­let ef­ter fy­ra år i La­ke­he­ad Uni­ver­si­tys bur samt en höst i Ly­se­kil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.