Le­rums nya kom­mun­chef vär­vad från Öc­kerö

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Mag­da­le­na Ro­sen mag­da­le­na.ro­sen @gp.se

Le­rums kom­mun har re­kry­te­rat Gull-Britt Ei­de som ny kom­mun­di­rek­tör. Hon har ti­di­ga­re in­ne­haft sam­ma typ av tjänst i Öc­kerö kom­mun som nu star­tar ar­be­tet med att hit­ta en ny högs­ta chef.

Ett tret­ti­o­tal per­so­ner sök­te tjäns­ten och va­let föll på GullBritt Ei­de.

– Hon är en oer­hört duk­tig och dri­ven per­son och vi är över­ty­ga­de om att hen­nes kom­pe­tens kom­mer stär­ka vår kom­mun in­för fram­ti­den, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Le­rum Alex­an­der Abe­ni­us (M).

I mit­ten av au­gusti med­de­la­des att Hå­kan Pet­ters­son som va­rit kom­mun­di­rek­tör i 15 år får spar­ken. Be­slu­tet mo­ti­ve­ra­des med att kom­mu­nen var på väg in i en ny fas med nya ut­ma­ning­ar.

– Som he­la Kom­muns­ve­ri­ge så står vi in­för ut­ma­ning­en med öka­de kost­na­der. Vi be­hö­ver öka tak­ten när det gäl­ler sam­hälls­bygg­nad och har även en ut­ma­ning med att för­bätt­ra nä­rings­livskli­ma­tet. Där vet vi att Gull-Britt Ei­de gjort ett väl­digt bra jobb på Öc­kerö ti­di­ga­re, sä­ger Alex­an­der Abe­ni­us.

En­ligt an­ställ­nings­av­ta­let får hon 104 000 kro­nor i må­nads­lön och ett av­gångs­ve­der­lag på nio må­na­der. På Öc­kerö tjä­nar hon 95 300 kro­nor.

Hå­kan Pet­ters­son ha­de ing­et di­rek­törs­av­tal så i stäl­let syd­de kom­mu­nen ihop en över­ens­kom­mel­se i ef­ter­hand där han fick 17 må­na­ders lön i av­gångs­ve­der­lag värt 2,5 mil­jo­ner kro­nor.

–Ja, det var be­tyd­lig mer. Han an­ställ­des i en tid när det va­rit myc­ket tal om bonu­sar i me­dia så för att in­te väc­ka upp­märk­sam­het så skrevs ing­et av­tal från bör­jan. Det lät bra när han an­ställ­des men kos­ta­de mer i slutän­dan. Så det vill vi und­vi­ka den här gång­en, sä­ger Alex­an­der Abe­ni­us.

Gull-Britt Ei­de bor i cen­tra­la Gö­te­borg, hon har ti­di­ga­re ar­be­tat i nä­rings­li­vet som vd och ma­na­ge­ment­kon­sult och som stabs­chef, för­valt­nings­chef och kom­mun­chef i of­fent­li­ga verk­sam­he­ter.

– Le­rum är en spän­nan­de kom­mun med höga am­bi­tio­ner och go­da för­ut­sätt­ning­ar in­för fram­ti­den. Jag är väl­digt glad över att ha fått för­tro­en­det och ser verk­li­gen fram emot att på­bör­ja mitt upp­drag som känns bå­de ut­ma­nan­de och sti­mu­le­ran­de. Sam­ti­digt är jag väl­digt glad för min tid i Öc­kerö kom­mun, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

Gull-Britt Ei­de kom­mer att läm­na sin tjänst på Öc­kerö den 1 april och till­trä­da sin nya tjänst i Le­rum den 20 april. Till­för­ord­nad kom­mun­di­rek­tör i Öc­kerö kom­mun fram tills att en ny kom­mun­di­rek­tör tillträder blir An­na Dann­jé Broc­ker som nu är verk­sam­hets­chef för Styr och stöd.

Kom­mun­sty­rel­sens

ord­fö­ran­de i Öc­kerö, Jan Ut­bult (KD), kom­men­te­rar Gull-Britt Ei­des av­gång i ett press­med­de­lan­de:

– Un­der de år Gull-Britt ver­kat i Öc­kerö har hon stått i spet­sen för att ut­veck­la kom­mu­nens or­ga­ni­sa­tion och verk­sam­het. Re­sul­ta­tet kom­mer att va­ra till stor nyt­ta un­der lång tid även ef­ter att hon slu­tat, sä­ger han.

Bild: An­ders Ylan­der

gull-Britt Ei­de job­bar som kom­mun­di­rek­tör i Öc­kerö kom­mun. i april by­ter hon ar­bets­gi­va­re men be­hål­ler sin ti­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.