Vol­vo Cars star­tar sam­ar­be­te med ki­ne­sisk te­le­komjät­te

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Vol­vo Cars star­tar sam­ar­be­te med ki­ne­sis­ka te­le­komjät­ten Chi­na Uni­com. Syf­tet är att få fram bätt­re upp­kopp­la­de bi­lar, med mo­bil­näts­tek­ni­ken 5G.

I fram­ti­den vän­tas smar­ta bi­lar kun­na kom­mu­ni­ce­ra med in­fra­struk­tu­ren runt dem – och till ex­em­pel sän­ka far­ten när de iden­ti­fi­e­rat olyc­kor läng­re fram på vägen el­ler ”pra­ta” med tra­fik­lju­sen för att hit­ta en has­tig­het som gör att du all­tid hin­ner fram per­fekt till grönt ljus.

För att hit­ta

fler sätt att an­vän­da kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan bil och in­fra­struk­tur star­tar Vol­vo Cars och Chi­na Uni­com nu ett sam­ar­be­te kring 5G, näs­ta ge­ne­ra­tions mo­bil­näts­tek­nik, i bi­lar. 5G är snab­ba­re än ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ners nät­verk – en ökad snabb­het som bland an­nat gör det möj­ligt att hit­ta fler an­vänd­nings­om­rå­den för den i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan bi­lar och de­ras om­värld, re­so­ne­rar Vol­vo.

– Med 5G för­bätt­ras nät­ver­kets pre­stan­da för att möj­lig­gö­ra många fler kri­tis­ka tjäns­ter i re­al­tid som kan hjäl­pa fö­ra­ren att kö­ra säk­ra­re och få en smi­di­ga­re och trev­li­ga­re re­sa. Vi ser fram emot att sam­ar­be­ta med Chi­na Uni­com om att ut­veck­la des­sa tjäns­ter för den ki­ne­sis­ka mark­na­den, sä­ger Hen­rik Green, Vol­vo Cars forsk­nings- och ut­veck­lings­chef, i en skrift­lig kom­men­tar.

Chi­na Uni­com är

ett av värl­dens störs­ta te­le­kom­bo­lag, med en om­sätt­ning på 290 mil­jar­der yuán, cir­ka 398 mil­jar­der svens­ka kro­nor, 2018. Bo­la­get är börsno­te­rat bå­de i Hong Kong och New York.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Berg

Hen­rik Green, forsk­nings- och ut­veck­lings­chef på Vol­vo Cars, som nu in­le­der ett sam­ar­be­te med Chi­na Uni­com om an­vänd­ning av 5G i bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.