Här av­görs fram­ti­den för böc­ker­na

Göteborgs-Posten - - Namn - Bild: Mia Höglund

Kul­tur: Upp­slags­verk och Da­ni­el­le Ste­e­le-ro­ma­ner ra­tas och blir till pap­pers­mas­sa. Där­e­mot tar My­ror­na gär­na emot stu­dent­lit­te­ra­tur, väl­be­håll­na barn­böc­ker och ak­tu­el­la tit­lar. En av dem som gör ur­va­let är Mo­na Holm som job­bar på lag­ret i Hi­sings Kär­ra.

Stu­dent­lit­te­ra­tur och mo­der­na kok­böc­ker är po­pu­lärt. Men upp­slags­verk och böc­ker av Da­ni­el­le Ste­el blir pap­pers­mas­sa. GP har åkt till My­ror­nas pro­duk­tions­la­ger för att re­da ut vad som hän­der med böc­ker­na vi skän­ker.

Det lö­pan­de ban­det hål­ler ett högt tem­po. Hän­der ryc­ker snabbt i byx­or, hals­du­kar, trö­jor och kjo­lar för att sor­te­ra ut vad som går att säl­ja i bu­tik. Den sto­ra ma­jo­ri­te­ten fal­ler di­rekt ner i en stor säck i vän­tan på att skep­pas iväg. De kom­mer in­te att nå svens­ka bu­ti­ker ut­an i hu­vud­sak åter­an­vän­das och åter­vin­nas ut­om­lands.

My­ror­na i Gö­te­borg, som an­sva­rar för söd­ra Sve­ri­ge, får in un­ge­fär 40 ton klä­der i vec­kan. Där­till får de in un­ge­fär 10 ton in­red­ning. En ka­te­go­ri som in­ne­hål­ler sånt som tall­ri­kar, el­pry­lar och böc­ker. Det kan va­ra svårt att vi­su­a­li­se­ra hur sto­ra mäng­der det fak­tiskt rör sig om, men runt om in­ne på lag­ret står sto­ra post­bu­rar, knappt två me­ter höga. De rym­mer un­ge­fär 175 ki­lo.

– Det är ba­ra i Gö­te­borg. Sen har vi i Stock­holm ock­så och en li­ten pro­duk­tion i Umeå, sä­ger Ma­rie Lars­son, kva­li­tets­sam­ord­na­re.

Per­so­na­len står vid oli­ka sta­tio­ner och ar­be­tar. Vid ett bord vän­der och vri­der Mo­na Holm om­sorgs­fullt på böc­ker. Hen­nes jobb är att vär­de­ra lit­te­ra­tu­ren.

– Vi får in väl­digt myc­ket fint. Kol­la på den här in­ter­ak­ti­va barn­bo­ken. Den ser helt orörd ut, sä­ger hon och hål­ler upp bo­ken som en för­fat­ta­re un­der en sig­ne­ring. Kol­le­gan Jo­han­na Nydén fyl­ler i. – Men just barn­böc­ker kan va­ra väl­digt sli­tet. En del är välan­vänt med tra­si­ga ryg­gar och kanske bit­mär­ken om det är för mind­re barn. Men visst ska väl barn­böc­ker lä­sas li­te med mun­nen ock­så?

– Ja, det får man gär­na gö­ra men då säl­jer vi dem in­te vi­da­re. Då tän­ker vi på hy­gi­en och så.

Trots att kva­li­te­ten är re­la­tivt hög på de böc­ker som kom­mer in är det än­då myc­ket som till slut ham­nar i pap­per­så­ter­vin­ning­en. My­ror­na mä­ter in­te lit­te­ra­tu­ren spe­ci­fikt, men un­ge­fär 75 pro­cent av allt som kom­mer in går till åter­vin­ning. I böc­ker­nas fall in­ne­bär det att de blir till pap­pers­mas­sa.

– Men vi säl­jer mer än en mil­jon

Mo­na Holm job­bar med att vär­de­ra böc­ker som kom­mer in till My­ror­nas pro­duk­tions­la­ger i Hi­sings-kär­ra. ”Vi får in väl­digt myc­ket fint”, sä­ger hon.

Bild: D Ross Ca­me­ron

Ame­ri­ka­nen Da­ni­el­le Ste­el är en av värl­dens ge­nom ti­der­na bäst säl­jan­de för­fat­ta­re. Hon har en his­nan­de pro­duk­tion och har skri­vit runt 180 böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.