We­ins­te­in-fil­mer

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Fak­ta:

Rät­te­gång­en mot den ti­di­ga­re film­mo­gu­len Har­vey We­ins­te­in in­led­des den 6 ja­nu­a­ri. Han står åta­lad för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och våld­täkt.

Minst fem oli­ka fil­mer om ho­nom för­vän­tas ha pre­miär mel­lan 2020-2021. Här är de tre som san­no­likt mest kom­mer att lå­ta ta­las om sig:

• Brad Pitts pro­duk­tions­bo­lag Plan B ut­veck­lar en film om New York Ti­mes-re­port­rar­na Jo­di Kan­tor och Me­gan Two­hey som pub­li­ce­ra­de de förs­ta ar­tik­lar­na om We­ins­te­ins brott.

• Bri­an De Pal­ma, som re­gis­se­rat bland an­nat ”Scar­fa­ce”, gör fil­men ”Pre­da­tor”. Den be­skrivs som en thril­ler med skräck­filmsin­slag med We­ins­te­in som tyd­lig hu­vud­fi­gur. Pre­miär 2021.

• ”The as­si­stant” är ett som fo­ku­se­rar på Ja­ne, as­si­stent till en up­pen­bar om än ic­ke namn­gi­ven Har­vey We­ins­te­in. Pre­miär 31 ja­nu­a­ri i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.