Jo­han­na Hag­ström:

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jo­han­na Hag­ström jo­han­[email protected]

Ef­ter ett par mind­re lyc­ka­de flör­tar med fik­tio­nen så har Erik Haag och Lot­ta Lund­gren lik­som rest till­ba­ka till fram­ti­den och hit­tat sig själ­va igen.

För­låt att jag spoil­rar litegrand för er som än­nu in­te sett pre­miä­ren av Histo­rieä­tar­nas fram­tids­spa­ning ”Rap­port från 2050” (SVT 1 onsdag 15 ja­nu­a­ri 20.00). Men en scen i förs­ta av­snit­tet är så glim­ran­de smart och ro­lig att jag in­te kan hål­la mig.

Det hand­lar om re­sor och att vi om tret­tio år mås­te ha mins­kat bilå­kan­det dras­tiskt för att upp­nå kli­mat­må­len. Ex­per­ter­na för­ut­spår bland myc­ket an­nat avan­ce­ra­de samåk­nings­ap­par och Lot­ta Lund­gren och Erik Haag la­jvar det he­la ge­nom att gå ut till väg­kan­ten och bli upploc­ka­de av en bil för ge­men­sam färd.

I bi­len sit­ter ma­kar­na Jenny och Niklas Ströms­tedt, som ome­del­bart bör­jar pepp­ra bak­sä­tet med frå­gor som ”Hur träf­fa­des ni, egent­li­gen?” och ”Erik, vad tänk­te du när din ex­fru skrev den där otro­hets­bo­ken?”, var­vid svårt obe­kväm stäm­ning upp­står.

Jag frust­skrat­ta­de åt

sce­nen. Team Lund­gren/Haag vi­sar på av­väp­nan­de själv­di­stans när de dri­ver med frå­gor­na som al­la und­rar över. Där­till lyc­kas de sä­ga nå­got mer all­mängil­tigt om det dry­ga käns­lo­ar­be­te vi mås­te ige­nom in­för en fram­tid där vi re­ser och bor mind­re, och mer kol­lek­tivt.

För hur an­strängt blir det in­te att bi­la över hal­va Sve­ri­ge med per­so­ner du verk­li­gen in­te vill pra­ta med? El­ler bo i kol­lek­tiv med folk som pri­o­ri­te­rar ett ge­men­samt ”chill-rum” med kon­domskål (ex­em­pel ur pro­gram­met)? Själv får jag obe­hags­rys­ning­ar. Glöm din pri­va­ta sfär i ett håll­bart sam­häl­le 2050. För oss som sko­lats un­der in­di­vi­du­a­lis­mens gyl­le­ne era blir det en tuff ut­ma­ning.

Histo­rieä­tar­na är allt­så

till­ba­ka med en se­rie om fram­ti­den, el­ler när­ma­re be­stämt om hur vi mås­te le­va för att Sve­ri­ge ska upp­nå Pa­ris­av­ta­lets löf­te om noll­ut­släpp 2050. Upp­läg­get är väl­känt: Ett pärl­band av ex­per­ter för­sö­ker på li­tet ut­rym­me för­kla­ra ske­en­den och sät­ta sa­ker i ett sam­man­hang, allt me­dan Erik och Lot­ta la­jvar var­dags­liv i oli­ka eror och re­flek­te­rar över det de upp­le­ver.

Re­sul­ta­tet blir rik­tigt bra tv. Ef­ter ett par mind­re lyc­ka­de flör­tar med fik­tio­nen, sämst var väl det för­vir­ra­de Ab­ba-por­trät­tet i ”Ban­det och jag”, så har de lik­som rest till­ba­ka till fram­ti­den och hit­tat sig själ­va igen. Det är när de plå­gar ex­per­ter med di­ver­se märk­li­ga öv­ning­ar (Pe­ter Englund lä­ser ”Rädd att fly­ga” över en ny­kom­po­ste­rad Lot­ta, Hå­kan Ju­holt får sin väs­ka plund­rad på flyg­plat­sen i en scen med tyd­lig blink­ning åt lång­fil­men ”Gräns”) som de är som bäst.

Om det är flam­sigt och re­spekt­löst? Oh, ja. Där­till in­ne­hål­ler pro­gram­met ett an­tal dar­lings som in­te fun­kar, Erik Haag tar som van­ligt upp för myc­ket plats och Lot­ta Lund­grens hår­da Coop-pro­fi­le­ring ska­ver i bak­hu­vu­det. Sam­ti­digt är pro­gram­met rakt av det mest un­der­hål­lan­de och lätt­samt ut­bildan­de du kan se just nu.

Mitt i all me­del­klas­sig kli­ma­tång­est, med barnskam och gran­nar som 2050 friskt an­mä­ler varand­ra för mil­jö­brott, så lyc­kas ”Rap­port från 2050” ock­så le­ka med tan­ken att fram­ti­den in­te be­hö­ver va­ra beck­svart och vi­sa på för­de­lar med ett liv med mind­re kon­sum­tions­hets och mer när­va­ro i det lil­la. Jag vet, det lå­ter ohygg­ligt präk­tigt. Men jag lo­var, det är kul ock­så.

Jag frust­skrat­ta­de åt sce­nen. Team Lund­gren/ Haag vi­sar på av­väp­nan­de själv­di­stans när de dri­ver med frå­gor­na som al­la und­rar över.

Bild: Alex­an­der Pååg /Nex­i­ko

Förs­ta av­snit­tets höjd­punkt är ut­an tve­kan när pa­ret Lund­gren/Haag ska samå­ka med pa­ret Ströms­tedt. En li­ten glim­ran­de hu­mor­pär­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.