Fler sätt att ta del av ny­he­ter

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik till Lars, 10/1

Lars, jag har in­te pap­pers­tid­ning! Men jag har ”läsplat­ta”. I den lä­ser jag var­je dag minst tre dags­tid­ning­ar av sam­ma ka­rak­tär som Gö­te­borgs-Pos­ten, in­klu­si­ve den nämn­da i e-ver­sion. Dess­utom of­ta The Ti­mes, el­ler El País el­ler Le Mon­de. Om det hän­der nå­got spe­ci­ellt går jag via nå­gon di­gi­tal­ki­osk till ny­hetskäl­lor så nä­ra hän­del­sen som möj­ligt.

Här lä­ser mam­ma och pap­pa ut­töm­man­de helsi­desar­tik­lar i svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la tid­ning­ar.

Som nö­je lä­ser jag nå­gon ita­li­ensk el­ler spansk sport­tid­ning. El­ler var­för in­te Ope­ra Are­na Ma­ga­zi­ne. Jag gil­lar fot­boll och ope­ra!

För att in­te ta­la om ra­dio. Jag lyss­nar på ny­he­ter från he­la värl­den via di­gi­ta­la ra­di­osta­tio­ner. Man för­änd­rar in­te vär­den ge­nom att lyss­na på ”Me­lo­dykrys­set”. El­ler ”Ring så spe­lar vi”!

Värl­den är stor! Sve­ri­ge ock­så ... Du lå­ter en smu­la ned­lå­tan­de mot oss som vill ha mer...

Dess­utom så spa­rar jag skog! Her-lor 1943

Ar­kiv­bild: Christi­ne Ols­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.