Slu­ta duc­ka för frå­gor om ny sjuk­hus­led­ning

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Slut­re­plik Ny or­ga­ni­sa­tion i sjuk­vår­den, 9/1

Mar­tin Rös­man ger i sin re­plik en pro­gram­för­kla­ring kring de be­slu­ta­de kli­nik­sam­man­slag­ning­ar­na in­om Sjuk­hu­sen i Väs­ter (SIV), men be­mö­ter egent­li­gen inga av de far­hå­gor vi gav ut­tryck för i vår de­battar­ti­kel, skri­ver bland and­ra Lars Boh­lin, me­di­cinkli­ni­ken i Kungälv.

I vår de­battar­ti­kel den 2 ja­nu­a­ri lyf­te vi fle­ra far­hå­gor in­för sam­man­slag­ning­en av led­ning­ar­na in­om Sjuk­hu­sen i Väs­ter. Hur kan en sam­man­slag­ning av fy­ra sjuk­hus med oli­ka verk­sam­hets­ty­per och geo­gra­fis­ka upp­tag­nings­om­rå­den nå­gon­sin kun­na bli ef­fek­tiv el­ler ens lo­giskt be­grip­lig? Finns det eko­no­mis­ka un­der­lag som stöd­jer att en sam­man­slag­ning skul­le spa­ra peng­ar? Finns ex­em­pel på ti­di­ga­re sam­man­slag­ning­ar som va­rit fram­gångs­ri­ka? Hur kan ”det nä­ra le­dar­ska­pet” stär­kas i en or­ga­ni­sa­tion där che­fen flyt­tas en ni­vå upp och san­no­likt in­te ens kom­mer va­ra när­va­ran­de fy­siskt på ar­bets­plat­sen? Och hur und­vi­ker man att den ad­mi­nist­ra­ti­va bör­dan ökar i en så­dan or­ga­ni­sa­tion? Hur ska ut­veck­ling­en av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.