Hög­has­tig­hets­ba­nor – det­ta har hänt

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

2018

Na­tio­nell plan fast­ställs. Gö­te­borg-Borås är med igen. Re­ge­ring­en sä­ger nu att nya stam­ba­nor för hög­has­tig­hets­tåg ska byg­gas i den takt eko­no­min tillå­ter.

2019

”Nya stam­ba­nor för hög­has­tig­hets­tåg ska fär­dig­stäl­las så att Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö och re­gi­o­ner och stä­der längs med och i an­slut­ning till ba­nans sträck­ning bätt­re knyts sam­man med mo­der­na och håll­ba­ra kom­mu­ni­ka­tio­ner.” Punkt 28 i ja­nu­a­ri­av­ta­let mel­lan S, MP, C och L som lig­ger till grund för Ste­fan Löfvens and­ra re­ge­rings­pe­ri­od.

2019

Ju­ni:

Mo­de­ra­ter­na med­de­lar att de in­te tän­ker va­ra med när sam­ta­len om hög­has­tig­hets­ba­nor åter­upp­tas.

No­vem­ber:

Krist­de­mo­kra­ter­nas riksting sä­ger nej till sats­ning på hög­has­tig­hets­ba­nor en­ligt Sve­rige­för­hand­ling­ens för­slag.

No­vem­ber:

Riks­re­vi­sio­nen så­gar pro­jek­tet och me­nar att man bör­jat i helt fel än­da, att man bor­de tit­tat på al­ter­na­ti­va sätt att lö­sa ka­pa­ci­tets­bris­ten.

2020

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S) kal­lar till sam­tal om hur de stam­ba­nor som fö­re­sla­gits av Sve­rige­för­hand­ling­en ska fi­nan­sie­ras. Sam­ta­len in­leds den 16 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.