Ma­ria Nils­son (L)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

– Jag står bakom den lin­jen par­ti­et fört fram som är att vi är skep­tis­ka. Vi ser att and­ra lös­ning­ar kan va­ra bätt­re.

Var det ett miss­tag av L att gå med på det­ta i ja­nu­a­ri­ö­ver­ens­kom­mel­sen?

– Nej, jag tror att det är en kom­pro­mis­sa­re­na. Det hand­lar ock­så om att vi JA-par­ti­er (par­ti­er­na i ja­nu­a­ri­ö­ver­ens­kom­mel­sen) tolkar me­ning­en som hand­lar om hög­has­tig­hets­tåg li­te oli­ka.

– Det är en frå­ga som krä­ver enor­ma in­ve­ste­ring­ar där vi ser att det är vik­tigt att det finns en bred po­li­tisk sam­syn så att det in­te se­dan ska slu­ta med att man av­bry­ter sats­ning­en om man in­te får sam­ma riks­dags­ma­jo­ri­tet. Så det är väl li­te mer en tolk­ning av var man läg­ger ton­vik­ten i ja­nu­a­ri­av­ta­let.

Bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.