Lars Hjälm­red (M)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Jag till­hör dem som är rätt skep­tis­ka. Ska man full­föl­ja en så­dant här pro­jekt med hög­has­tig­hets­tåg vi­sar al­la be­räk­ning­ar att det kos­tar hund­ra­tals mil­jar­der. Man mås­te stäl­la det mot vad man kan gö­ra istäl­let. Allt ty­der ock­så på att det kan ta fle­ra de­cen­ni­er in­nan det är slut­fört. Då tyc­ker jag att det finns helt and­ra sats­ning­ar man bor­de gö­ra istäl­let. – Det hand­lar om att gö­ra stör­re sats­ning­ar i det be­fint­li­ga stam­ba­nor­na och för­bätt­ra ka­pa­ci­te­ten, vil­ket gyn­nar folk och nä­rings­liv. För mil­jön hand­lar det om en om­fat­tan­de elekt­ri­fi­e­ring av trans­port­sek­torn och att fa­sa in för­ny­bart i fly­get. Det skul­le nå myc­ket stör­re och snab­ba­re mil­jö­för­de­lar än hög­has­tig­hets­tå­gen, sä­ger Lars Hjäl­me­red.

Bild: An­ders An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.