Ma­rie-Lou­i­se Hä­nel Sandström (M)

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

– Det är en frå­ga som har dis­ku­te­rats gans­ka myc­ket och par­ti­lin­jen är att vi in­te är med. Se­dan för­står jag ju Gö­te­borgs syn­vin­kel. Men jag ser det som vik­tigt att byg­ga ut och för­bätt­ra tå­gen i all­män­het. Det är vik­tigt att ut­veck­la tå­gen mel­lan Gö­te­borg och Borås och även tra­fi­ken till Oslo och Kö­pen­hamn. Al­la vär­nar om sitt om­rå­de, men vi mås­te se till he­la Sve­ri­ge. Jag är in­te emot tåg alls, jag åker själv jät­te­myc­ket tåg.

Rös­tar du med ditt par­ti vid en om­röst­ning i frå­gan?

– Ja.

Bild: Privat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.