Hård kri­tik mot slo­pat an­svar för re­tur­pap­per

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Som ett kris­stöd till me­diebran­schen lå­ter re­ge­ring­en tid­nings­bran­schen slip­pa an­sva­ret för pap­per­så­ter­vin­ning. An­sva­ret och kost­na­der­na ham­nar i stäl­let hos kom­mu­ner­na, nå­got som får skarp kri­tik.

An­ders Knape, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner (SKR), pe­kar på att be­slu­tet ta­gits ut­an re­miss­för­fa­ran­de el­ler av­stäm­ning med de be­rör­da par­ter­na. ”Med­bor­gar­na får be­ta­la via av­fall­s­tax­an. Vi är starkt kri­tis­ka till re­ge­ring­ens age­ran­de”, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Även Riks­byg­gen stäm­mer in i kri­ti­ken och an­ser att det blir fas­tig­hets­ä­ga­re och bo­stads­rätts­för­e­ning­ar som får stå för no­tan. (TT)

Ar­kiv­bild: Pon­tus Lun­dahl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.