Ef­ter­läng­tad som­mar har an­länt till Gö­te­borg

Tro det el­ler ej, men med rätt upp­nådd tem­pe­ra­tur fem da­gar i rad har fak­tiskt som­ma­ren kom­mit till Gö­te­borg. Kom­man­de vec­ka blir dock kal­la­re.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Le­na Ström­berg le­na.strom­berg@gp.se

Med fem dygn på ra­ken med en dygns­me­del­tem­pe­ra­tur på minst 10,0 gra­der har den me­te­o­ro­lo­gis­ka som­ma­ren lo­kalt an­länt till Sve­ri­ge. Två sta­tio­ner, Öre­bro och Gö­te­borg, har upp­fyllt vill­ko­ret.

– I Gö­te­borg var det pre­cis på grän­sen på mån­da­gen den 20 april, så det var på hå­ret att upp­fyl­la de­fi­ni­tio­nen, sä­ger To­mas Fyr­by, me­te­o­ro­log på SMHI, Sve­ri­ges me­te­o­ro­lo­gis­ka och hyd­ro­lo­gis­ka in­sti­tut, i Uppsa­la.

Se­dan lyc­ka­des vär­men hål­la i sig fy­ra dygn till och sa­ken var klar i fre­dags kväll. Att som­ma­ren an­län­de re­dan den 20 april är myc­ket ti­digt.

– Även om det blir kal­la­re igen så tar man in­te till­ba­ka det.

Så nu är

det som­mar – även om det skul­le snöa. För vi vet ju hur det är med april­vä­der och än är det någ­ra da­gar till att boc­ka av i den­na vä­der­för­rä­dis­ka må­nad.

– Det är in­te ovan­ligt att det är så i april, att vi får som­mar­tem­pe­ra­tu­rer i fle­ra da­gar och att det se­dan kom­mer snö. Det är in­te kons­tigt alls för april, kon­sta­te­rar To­mas Fyr­by.

Han be­rät­tar vi­da­re att det ser ut som om det är slut på den här förs­ta läng­re de­len med li­te vär­me, och att det kom­mer att bli li­te sva­la­re den kom­man­de vec­kan om man tit­tar på pro­gno­sen. Men även om me­del­tem­pe­ra­tu­ren sväng­er till­ba­ka till vår, är vi allt­så per de­fi­ni­tion kvar i den me­te­o­ro­lo­gis­ka som­ma­ren.

Var­för är väd­ret så osä­kert just i april?

– Bra frå­ga. Vå­ren är över hu­vud ta­get osä­ker, och även i maj kan det ju slå till och bli kallt. April är en här­lig tid och per­son­li­gen tyc­ker jag att det är kul när det sväng­er från so­ligt till snö­ha­gel, på grund av kall luft på hög höjd, el­ler att vi får en or­dent­lig skur. Det är fa­sci­ne­ran­de skift­ning­ar!

Även om han

ock­så nju­ter av ett or­dent­ligt hög­tryck på som­ma­ren.

– Fast hög­tryck ger ett gans­ka sta­tiskt vä­der, in­te så många väx­ling­ar och en så stor va­ri­a­tion som i ett låg­tryck. Då, bå­de på som­ma­ren och vå­ren, kan stack­mol­nen växa till sig och ge plöts­li­ga sku­rar på ef­ter­mid­da­gen. Det är gans­ka sig­ni­fi­kant för vå­ren, sä­ger To­mas Fyr­by.

Ar­kiv­bild: Jo­han Nils­son

Som­ma­ren är här, även om det blir bak­slag kom­man­de vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.