Inga stör­re eve­ne­mang un­der som­ma­ren i Nor­ge

Un­der lör­da­gen kom be­ske­det att Nor­ges för­bud mot eve­ne­mang som sam­lar fler än 500 åskå­da­re för­längs till 1 sep­tem­ber. Yt­ter­li­ga­re be­sked om mind­re folk­sam­ling­ar vän­tas kom­ma näs­ta vec­ka. – Det är med ett tungt hjär­ta som jag mås­te gö­ra det här, sä­ger kul

Göteborgs-Posten - - Världen - Fred­rik Lind­blom och TT fred­rik.lind­blom@gp.se

För­bu­det gäl­ler allt från kon­ser­ter till spor­te­ve­ne­mang och har ti­di­ga­re va­rit pla­ne­rat till 15 ju­li, men flyt­tas nu fram yt­ter­li­ga­re.

– Det är med ett tungt hjär­ta som jag mås­te gö­ra det här, sä­ger Abi Ra­ja, skri­ver nors­ka VG.

Ti­di­ga­re i april med­de­la­des att al­la sport- och kul­tu­re­ve­ne­mang som in­te upp­fyl­ler kra­vet på två me­ters av­stånd mel­lan män­ni­skor och sam­lar fler än fem per­so­ner ställs i fram till den 15 ju­ni. För­bu­det för­längs nu yt­ter­li­ga­re.

– Vi kan in­te ha sto­ra eve­ne­mang som kan bi­dra till stör­re smitt­sprid­ning som går ut över liv och häl­sa, sä­ger kul­tur­mi­nis­tern.

Yt­ter­li­ga­re med­de­la­de han

att Nor­ges re­ge­ring kom­mer att med­de­la sitt be­slut gäl­lan­de eve­ne­mang med mind­re än 500 per­so­ner på tors­dag näs­ta vec­ka.

An­led­ning­en till att det drö­jer är att Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet, Nor­ges folk­häl­so­in­sti­tut, bett om mer tid för att kun­na fat­ta ett väl­grun­dat be­slut om si­na re­kom­men­da­tio­ner gäl­lan­de mind­re eve­ne­mang, en­ligt Abi Ra­ja.

Går­da­gens be­sked är ett tungt så­dant för lan­dets fes­ti­val­be­sö­ka­re, då det in­ne­bär att sto­ra fes­ti­va­ler som Øy­a­fes­ti­va­len och Sta­vern-fes­ti­va­len in­te blir av. Ti­di­ga­re har Ber­gen­fest, som skul­le hål­lits från 10 ju­ni till 13 ju­ni, ställts in.

Nors­ka VG skri­ver att det ti­di­ga­re i april med­de­la­des att id­rotts­e­ve­ne­mang­en Bis­lett Ga­mes och Hol­men­kaf-sta­fet­ten ställts in och dess­utom sköts se­ri­estar­ten i fot­boll upp igen.

Ar­kiv­bild: Fred­rik Ha­gen

Øy­a­fes­ti­va­len i Oslo kom­mer att in­te att kun­na hål­las i som­mar. Bil­den är från 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.