Fler än 20 000 dö­da i Stor­bri­tan­ni­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

Stor­bri­tan­ni­en:

Stor­bri­tan­ni­en har pas­se­rat en dys­ter gräns. Co­ro­na­vi­ru­set har nu krävt fler än 20 000 liv på brit­tis­ka sjuk­hus.

An­ta­let dö­da har sti­git med 813 fall till 20 319, en­ligt den se­nas­te sta­tisti­ken. Det förs ing­en of­fi­ci­ell sta­tistik över döds­fall som sker på and­ra plat­ser än sjuk­hus.

I mit­ten av mars sa­de Pa­trick Val­lan­ce, re­ge­ring­ens ve­ten­skap­li­ge råd­gi­va­re, att om döds­ta­let in­te över­steg 20 000 skul­le det va­ra ett ”bra re­sul­tat”.

När Step­hen Powis, me­di­cinsk chef vid det brit­tis­ka sjuk­vårds­sy­ste­met NHS, in­ter­vju­a­des av BBC på lör­da­gen vil­le han in­te upp­ge nå­gon ny siff­ra över hur många som för­vän­tas att av­li­da.

– Det kom­mer att ta ett tag, det kan ta fle­ra år, in­nan vi ser he­la ef­fek­ten av pan­de­min, sa­de han. (TT-Reu­ters)

Bild: Jo­nat­han Bra­dy

Step­hen Powis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.