IFK Gö­te­borg vann der­byt på Öis-går­den Ör­gryte IS U19 1 IFK Gö­te­borg U19 4

IFK Gö­te­borgs U19 be­seg­ra­de Ör­gry­tes mot­sva­rig­het un­der lör­da­gen. Slut­re­sul­ta­tet skrevs till 4–1.

Göteborgs-Posten - - Sport - Alex­an­der Olaus­son alex­an­der.olaus­son@gp.se

På ett so­ligt och nå­got blå­sigt Öis-går­den skul­le Ör­gry­tes poj­kar 19 ta emot IFK Gö­te­borg.

Men det ut­an la­gens spe­la­re som är föd­da 2001, det­ta på grund av de re­strik­tio­ner som kom­mu­ni­ce­rats ut till följd av co­ro­na­pan­de­min.

Det­ta har gjort och kom­mer att gö­ra ett tag fram­ö­ver att bå­da la­gens spe­la­re som är föd­da 2001 en­bart fått rik­ta in sig på att trä­na.

Hur mo­ti­ve­rar trä­nar­na si­na spe­la­re i den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen?

Ste­ve Nils­son, hu­vud­trä­na­re

i Ör­gryte, för­kla­rar:

– Mo­ti­va­tio­nen har va­rit en del av det vi pra­tat om – att se till att spe­lar­na ger hund­ra och är för­be­red­da för trä­ning­ar­na fastän det in­te är match på lör­dag. Jag tyc­ker det fun­kar bra men li­te tap­par man när mat­cher ställs in men ener­gin har kom­mit till­ba­ka.

Nils­sons di­to i

IFK Gö­te­borg, Hjal­mar Jons­son, fyl­ler i.

– Vi trä­nar (poj­kar 01) och läm­nar de in­te för vä­der och vind, så att sä­ga. När de and­ra spe­lar match trä­nar de och så för­sö­ker vi läg­ga in nå­got ext­ra pass. När och om de kom­mer få spe­la så ska de va­ra så för­be­red­da som möj­ligt.

Mat­chen på Öis-går­den då? Jo, den slu­ta­de 4–1 till IFK Gö­te­borg.

Det­ta ef­ter att ställ­ning­en va­rit 1–0 till Blå­vitt ef­ter 45 mi­nu­ter – mål­skytt så långt var Au­gust Tel­lan­der.

Men i den and­ra halv­le­ken öka­de mål­fab­ri­ka­tio­nen.

Först var det Da­vid Björns­son som kvit­te­ra­de för Öis in­nan det att Oscar Vil­helms­son, Al­fons Ny­gaard och Hu­go Mol­din ökat på för Blå­vitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.