Fak­ta: Eli­sa­beth Ås­brink

Göteborgs-Posten - - Namn -

Ål­der: Fyl­ler 55 år på ons­dag.

Gör: För­fat­ta­re.

Bor: Stock­holm och Kö­pen­hamn.

Fa­milj: Ma­ken Jo­a­kim, vux­na sö­ner­na Da­vid och Jo­nas från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Ak­tu­ell: Är klar med nya boken ”Över­gi­ven­he­ten” som ut­kom­mer i au­gusti. Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: Helst i Kö­pen­hamn med Jo­a­kim.

Om att fyl­la 55: ”Var­je år tar det någ­ra må­na­der in­nan jag vän­jer mig. När jag väl fyl­ler år bru­kar jag ha hun­nit för­li­ka mig med siff­ran som ver­ka­de så skräm­man­de i ja­nu­a­ri.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.