Ka­rin Pihl:

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ka­rin Pihl Med­ar­be­ta­re på le­dar­re­dak­tio­nen ka­rin.pihl@gp.se

Det är helt orim­ligt att gå till dom­stol för att man bli­vit kal­lad nå­got tas­kigt el­ler osak­ligt i en de­batt. Om det skul­le bli en trend kom­mer det fria sam­ta­let i Sve­ri­ge ho­tas.

Al­la som på nå­got sätt dis­ku­te­rat po­li­tik el­ler följt de­bat­ten i of­fent­lig­he­ten har nog va­rit med om en dis­kus­sion som spå­rat ur. Ils­kan tar över och det ut­ta­las glå­pord och opre­ci­sa an­kla­gel­ser. Ibland hand­lar kon­flik­ten om att man har fun­da­men­talt oli­ka upp­fatt­ning­ar. Man kan kän­na sig kränkt och miss­för­stådd. Man kan bli kal­lad nå­got som man an­ser är helt orim­ligt. Vad ska man gö­ra då?

In­te gå till dom­stol, i al­la fall. Men det är pre­cis vad Fa­ti­ma Dou­ba­kil och Mai­mu­na Ab­dul­la­hi, de­bat­tö­rer och ak­ti­va i Mus­lims­ka mänsk­li­ga rät­tig­hets­kom­mit­tén, har gjort. De me­nar att Ann-So­fie Her­mans­son (S), ti­di­ga­re kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Gö­te­borg, nu­me­ra ren­håll­nings­ar­be­ta­re och gäst­ko­lum­nist på den­na le­dar­si­da, är skyl­dig till för­tal. Det­ta ef­tersom hon kal­lat Dou­ba­kil och Ab­dul­la­hi för ”ex­tre­mis­ter” på sin blogg. Dou­ba­kil och Ab­dul­la­hi an­mäl­de Her­mans­son, men ären­det la­des ner av åkla­ga­ren, var­på de två kvin­nor­na gick vi­da­re med en­skilt åtal.

Her­mans­son fri­a­des i tings­rät­ten. Nu har do­men över­kla­gats.

Dou­ba­kil och Ab­dul­la­hi är in­te de en­da som vänt sig till ju­ri­di­ken när de bli­vit för­o­rät­ta­de i en de­batt. För någ­ra år se­dan stäm­des Af­ton­bla­det av ar­tis­ten och M-po­li­ti­kern Ri­chard Her­rey. I en Twit­ter­kon­ver­sa­tion skrev tid­ning­ens skri­bent Mar­tin Aa­gård att Her­rey är ra­sist. Det var plumpt gjort. Men för­tal? Det tyck­te in­te dom­sto­len, som fri­a­de Af­ton­bla­det. Aa­gård häv­da­de att han skri­vit in­läg­get ”iro­niskt” och bad se­na­re om ur­säkt.

Den en­da tänk­ba­ra ut­gång­en i bäg­ge des­sa fall är att den åta­la­de fri­as. Huruvi­da Dou­ba­kil och Ab­dul­la­hi är ex­tre­mis­ter och ut­i­från vil­ken pa­ra­me­ter finns det oli­ka upp­fatt­ning­ar om. Att Her­rey skul­le va­ra ra­sist är ett ab­surt på­stå­en­de. Men det är in­te det cen­tra­la här. Det vik­ti­ga är att det är helt orim­ligt att gå till dom­stol för att man bli­vit kal­lad nå­got tas­kigt el­ler osak­ligt i en de­batt. Om det skul­le bli en trend kom­mer det fria sam­ta­let i Sve­ri­ge ho­tas.

” Ett så­dant de­batt­kli­mat skul­le va­ra eli­tis­tiskt

För­talslag­stift­ning­en är vik­tig. Det ska in­te gå att hur som helst häv­da att nå­gon är en brotts­ling el­ler klan­der­värd på and­ra sätt. Un­dan­ta­get är om det finns ett all­mä­nin­tres­se, och fog för upp­gif­ter­na, som en fäl­lan­de dom. Men den po­li­tis­ka de­bat­ten hör in­te dit. Ord som ex­tre­mist, ra­sist, fa­scist, kom­mu­nist­kra­ma­re, mans­ha­ta­re och så vi­da­re fly­ger om­kring hejvilt. Att det är så vet de fles­ta som del­tar i po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner.

Man kan tyc­ka att det är trist. Men osak­li­ga och va­ga be­skriv­ning­ar av ens egen po­li­tis­ka åsikt är än­då nå­got man får räk­na med om man de­bat­te­rar of­fent­ligt. Det kan fin­nas grå­zo­ner, men över­lag är det orim­ligt, få­nigt och lätt­kränkt att dra en de­batt­mot­stån­da­re in­för rät­ta.

Po­li­ti­ker och and­ra de­bat­tö­rer mås­te kun­na ut­tryc­ka sig fritt. Al­ter­na­ti­vet är själv­cen­sur och slät­stru­ken­het. Po­li­ti­ker kom­mer in­te vå­ga sä­ga nå­got ut­an att ut­ta­lan­det trös­kats ige­nom en hord av PR-kon­sul­ter. Bäg­ge si­dor i rät­te­gång­en mot Her­mans­son har kal­lat in aka­de­mi­ker som fors­kar om ter­ro­rism, re­li­gi­on och ra­sism som vitt­nen. På sätt och vis läm­nas då mak­ten över vad man ”får sä­ga” i hän­der­na på ex­per­ter. En S-po­li­ti­ker an­ser att en SD-le­da­mot har en kvin­no­fi­ent­lig män­ni­sko­syn? Kal­la in ge­nu­s­ex­per­ten! En väns­ter­par­tist på­står att mo­de­ra­ten ”ha­tar fat­ti­ga män­ni­skor”? Kal­la in so­ci­o­lo­gen, psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn och na­tio­na­le­ko­no­men, de får av­gö­ra!

Ett så­dant de­batt­kli­mat skul­le va­ra otro­ligt eli­tis­tiskt. Och out­härd­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.