Fler björ­nar ob­ser­ve­ra­de i Fin­land

Göteborgs-Posten - - Världen -

Fin­land: An­ta­let björ­nar i Fin­land har ökat med ung­e­fär 14 pro­cent jäm­fört med den se­nas­te kon­troll­räk­ning­en för ett år se­dan, en­ligt na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke som upp­ger att det nu finns mel­lan 2 300 och 2 500 björ­nar i lan­det.

Den störs­ta ök­ning­en har kon­sta­te­rats i Nor­ra Sa­vo­lax och i Uleå­borgs rensköt­sel­om­rå­de. Sam­ti­digt har an­ta­let björ­nar mins­kat i Ös­ter­bot­ten. (TT-SPT)

Bild: Be­rit Ro­ald

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.