Kri­sen kan in­ne­bä­ra slu­tet för me­di­e­fö­re­tag som vi kän­ner dem

GP:s Ema­nu­el Karlsten i sin re­plik på kri­ti­ken från fle­ra av Sve­ri­ges pub­li­cis­ter: Den­na kris in­ne­bär in­te slu­tet för jour­na­li­sti­ken: ”ur as­kan är jag över­ty­gad om att nå­got nytt re­ser sig”.

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik - Ema­nu­el Karlsten kul­tur@gp.se

Jag skrev en osmak­lig text för­ra vec­kan. Om det­ta är jag och Ex­pres­sens kul­tur­chef Ka­rin Ols­son över­ens. Den hand­la­de om me­di­ers död och det är väl ung­e­fär li­ka pas­san­de som att dis­ku­te­ra be­grav­ning med nå­gon som nyss fått be­sked om död­lig sjuk­dom.

Och det är be­grip­ligt att den­na tid­nings chefre­dak­tör, Christo­fer Ahlqvist, sä­ger att min ana­lys om me­di­er­nas lång­sam­ma död är “fel­ak­tig”. Jag ha­de in­te för­vän­tat mig an­nat, det är hans jobb (lik­som det är att tillå­ta mig skri­va de här bit­den-hand-som-fö­der-dig-tex­ter­na).

Min text sam­man­fat­tas enklast av det­ta styc­ke:

”Me­di­er­na fick ing­en skogs­brand, de fick co­vid-19. Jag vill tro att den har skyn­dat på en na­tur­lig pro­cess som in­ne­bär att vi får en mer livs­kraf­tig jour­na­li­stik läng­re fram.”

Just den­na lik­nel­se dis­ku­te­ra­de jag och Ex­pres­sens då­va­ran­de chefre­dak­tör i SVT:s Agen­da re­dan för sex år se­dan. Matts­son har i Af­ton­bla­det skri­vit ett svar även nu, med ett gäng in­struk­tio­ner om hur sta­ten bor­de age­ra, ef­tersom det är orim­ligt att lå­ta tid­ning­ar för­svin­na, ef­tersom: “vad kos­tar det de­mo­kra­tin?”

Det är bra in­vänd­ning­ar, al­li­hop. Jag hop­pas att jag har fel. Kanske är det så att me­di­e­fö­re­ta­gen ba­ra be­hö­ver li­te mer tid. Kanske är det först nu, 25 år ef­ter in­ter­nets in­tåg, de på dju­pet för­stått för­änd­ring­en och att de just är på väg att stå på föt­ter.

Me­di­er har gjort enor­ma an­pass­ning­ar de se­nas­te åren. För­bätt­rat si­na an­nons­sy­stem, slim­mat re­dak­tio­ner, mins­kat kost­samt tryck och dis­tri­bu­tion – och hit­tat nya in­täktskäl­lor i di­gi­ta­la pre­nu­me­ra­tio­ner. Men det är kanske in­te stor­stä­der­nas sto­ra me­di­e­hus som kom­mer bli kri­sens förs­ta of­fer. Sna­ra­re de små.

Bransch­tid­ning­en Da­gens me­dia gjor­de i som­ras en kart­lägg­ning som vi­sa­de att 14 av 22 lo­ka­la me­di­e­hus re­do­vi­sa­de för­lust. ”Jag kan bli van­sin­nig över att vi är så pass be­ro­en­de av den ana­lo­ga verk­sam­he­ter”, sa An­ders Wes­ter­mark på Nor­ran till tid­ning­en då.

Det är ett van­sin­ne jag de­lar. Och var­je ut­de­lad bi­drags­kro­na un­der­hål­ler idén om att den ana­lo­ga verk­sam­he­ten kan fort­sät­ta va­ra lo­ka­la me­di­ers iden­ti­tet. För det­ta är pro­ble­mets kär­na: Det spe­lar ing­en roll hur go­da, di­gi­ta­la stra­te­gi­er me­di­er läg­ger upp, för “kul­tur äter stra­te­gi till fru­kost”, som Peter Druc­ker en gång kon­sta­te­ra­de. Me­di­er be­hö­ver en grund­läg­gan­de för­änd­ring. Vad är en jour­na­lis­tisk pro­dukt och dess af­fär i nya di­gi­ta­la in­for­ma­tions­flö­den?

Miss­för­stå mig in­te: Det är ka­ta­strof när Sve­ri­ge för­lo­rar lo­kal­jour­na­li­sti­ken. Men den ka­ta­stro­fen kom in­te med co­vid-19, den var på väg än­då. Den kan där­för in­te lång­sik­tigt av­hjäl­pas med bi­drag från sta­ten.

Även om någ­ra sto­ra fö­re­tag kom­mer att kla­ra sig ige­nom även den­na kris, be­hö­ver fö­re­ta­gen bakom jour­na­li­sti­ken or­ga­ni­se­ras an­norlun­da. Näs­tan ing­en sit­ter på svar om hur ex­akt det kom­mer att se ut, an­nat än att sät­tet vi gör det i dag ba­ra fun­ge­rar för någ­ra få sto­ra spe­la­re.

Ska vi kom­ma vi­da­re be­hö­ver me­di­er an­pas­sa sig ef­ter mark­na­dens be­hov, vad lä­sa­ren bå­de be­hö­ver och är vil­lig att be­ta­la för. Om det är nå­got den­na kris lärt oss, är det att jour­na­li­stik har ett kom­mer­si­ellt vär­de.

” Ur as­kan är jag över­ty­gad om att nå­got nytt re­ser sig, och att det är nå­got så livs­kraf­tigt att vi in­te be­hö­ver år­li­ga dis­kus­sio­ner om hur myc­ket bi­drag den­na verk­sam­het be­hö­ver få från sta­ten

Den­na kris in­ne­bär in­te slu­tet för jour­na­li­sti­ken, men det kan in­ne­bä­ra slu­tet för me­di­e­fö­re­tag som vi kän­ner dem. Ur as­kan är jag över­ty­gad om att nå­got nytt re­ser sig, och att det är nå­got så livs­kraf­tigt att vi in­te be­hö­ver år­li­ga dis­kus­sio­ner om hur myc­ket bi­drag den­na verk­sam­het be­hö­ver få från sta­ten.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Benn­ha­ge

GP, Bo­hus­lä­ning­en, Hal­lands Ny­he­ter och TTE­LA är någ­ra av me­di­e­fö­re­ta­get Stam­pen Me­di­as tit­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.