Jo­han Lin­dqvist:

För­fat­tar­na Ho­ward Gor­don och Alex Gan­sa ha­de up­pen­bar­li­gen an­strängt sig för att lig­ga på topp när slut­sig­na­len i ”Ho­me­land” ljöd.

Göteborgs-Posten - - Kultur&sport - Jo­han Lin­dqvist jo­han.lin­dqvist@gp.se

Ef­ter åt­ta sä­song­er har ”Ho­me­land” gått i mål. Och Clai­re Da­nes i rol­len som Car­rie Mat­hi­son äg­de be­rät­tel­sen in till sista ru­tan. Hon bar ”Ho­me­land” långt ef­ter att dra­mats and­ra ge­ne­ra­tor (Bro­dy) Da­mi­an Lewis skri­vits ut ur ma­nus. In­te se­dan Ja­mes Gan­dol­fi­ni tog sig an To­ny Sopra­no har en en­skild skå­de­spe­la­re på sam­ma vis do­mi­ne­rat ett ame­ri­kanskt tv-drama.

Dä­re­mot lär in­te slut­sce­ner­na i ”Ho­me­land” väc­ka li­ka star­ka käns­lor som de i ”Sopra­nos”. Ef­ter år av för­veck­ling­ar, po­li­tiskt spel, mas­sor av svek, per­son­li­ga tra­ge­di­er och upp­off­ring­ar lan­da­de ”Ho­me­land” i en li­ka ele­gant som klas­sisk vänd­ning. Och kanske ock­så i nå­gon slags märk­ligt lugn för Car­rie Mat­hi­son. Hon för­lo­ra­de sitt land, sin he­der och sin dot­ter. Men kanske vann hon till slut nå­gon slags självre­spekt. Ef­ter al­la irr­fär­der och all ång­est var hon på rätt plats. En is­kall vin­na­re, om det nu fanns nå­gon så­dan i ”Ho­me­land”.

Så snyggt då hur man man lät jazz­fan­to­men Ka­ma­si Washing­ton och hans band il­lu­stre­ra att det änt­li­gen fanns en märk­lig ord­ning och still­het hos se­ri­ens plå­ga­de hu­vud­per­son. Den som följt ”Ho­me­land” ge­nom åren vet att brå­kig im­pro­vi­sa­tions-jazz of­ta kom­pat Car­ri­es hy­per­ak­ti­va skov.

Snyggt ock­så hur den här se­ri­en, som skild­rat så­väl USA:s själv­bild som roll i värl­den ef­ter elf­te sep­tem­ber, till sist knöt trå­dar he­la vägen till­ba­ka till det kal­la kri­get. Och hur man gjor­de sista av­snit­tet till en slags hyll­ning åt spi­onmäs­ta­ren John Le Car­ré och hans ef­ter­föl­ja­re.

Car­rie Mat­hi­son blev kanske in­te en spi­on som kom in från ky­lan, men för­fat­tar­na Ho­ward Gor­don och Alex Gan­sa ha­de up­pen­bar­li­gen an­strängt sig för att lig­ga på topp när slut­sig­na­len ljöd.

När Gor­don och Gan­sa drog igång ”Ho­me­land” gjor­de man det ef­ter fram­gång­ar med den be­tyd­ligt mer ac­tions­päc­ka­de och grovt til­lyx­a­de ”24”. Den nya se­ri­en, in­spi­re­rad av den is­re­a­lis­ka för­la­gan ”Pri­so­ners of war” (som ock­så är ti­teln på fi­na­len) skul­le ha mer skal­le och mind­re musk­ler.

”24” pre­miär­vi­sa­des två må­na­der ef­ter elf­te sep­tem­ber och an­kla­ga­des för att va­ra po­li­ti­se­rad och rentav gå CIA:s ären­den när det gäll­de att byg­ga en all­män ac­cep­tans för le­gi­ti­me­ring av tor­tyr­lik­nan­de me­to­der un­der för­hör med miss­tänk­ta ter­ro­ris­ter.

”Den fyll­de ett be­hov hos de ame­ri­kans­ka tv-tit­tar­na och gav en käns­la av styr­ka och re­vansch. Publi­ken vil­le ha en ac­tionhjäl­te som tog sa­ker och ting i eg­na hän­der ut­an att fun­de­ra så myc­ket på kon­se­kven­ser­na. Se­na­re ställ­de ”24” en del frå­gor kring pri­set vi be­ta­lar för vår sä­ker­het, hur långt vi är be­red­da att gå när det gäl­ler över­vak­ning och våld för att vi ska kän­na oss tryg­ga. Var finns vå­ra ge­men­sam­ma, mo­ra­lis­ka grän­ser? Vem är egent­li­gen för­rä­da­re och vem är pat­ri­ot? Det är där vi fort­sät­ter med Ho­me­land”, sa­de Ho­ward Gor­don när jag in­ter­vju­a­de ho­nom och Alex Gan­sa 2011.

Ef­ter att ha sett det sista av­snit­tet kan jag kon­sta­te­ra att de frå­gor­na ställ­des på sin spets he­la vägen till de sista sce­ner­na.

Nu får nå­gon

an­nan ta över sta­fett­pin­nen. Ex­pres­sens Mag­da Gad som rap­por­te­rat från Af­gha­nis­tan, Je­men och Sy­ri­en twitt­ra­de härom­vec­kan att ”Ho­me­land” som få and­ra tv-dra­man på ett tro­vär­digt vis skild­rar så­väl det po­li­tis­ka spe­let på högs­ta ni­vå, som hur kon­flik­ter och mot­sätt­ning­ar fun­ge­rar. Och hur de på­ver­kar och tra­sar sön­der en­skil­da män­ni­skors liv.

Frans­ka ”Falsk iden­ti­tet” är där­up­pe på sam­ma ni­vå. Finns på SVT Play. Svens­ka ”Ka­li­fat” tog sig an lik­nan­de äm­nen ur en an­nan vin­kel. Många tip­sar om ”Fau­da” på Net­flix.

Men jag kom­mer än­då att sak­na Car­rie och Saul.

Ef­ter år av för­veck­ling­ar, po­li­tiskt spel, mas­sor av svek, per­son­li­ga tra­ge­di­er och upp­off­ring­ar lan­da­de ’Ho­me­land’ i en li­ka ele­gant som klas­sisk vänd­ning

Bild: Si­fed­di­ne Ela­mi­ne/Show­ti­me

Clai­re Da­nes i paradrol­len som stän­digt lyn­ni­ga och ener­gis­ka CIA-agen­ten Car­rie Mat­hi­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.