Fritt fall hos för­sko­lan ger ir­re­pa­rab­la ska­dor

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - För­s­kol­lä­ra­re, Mast­hug­get

Det är med oro och be­stört­ning som vi ta­git del av för­sko­le­för­valt­ning­ens di­rek­tiv att re­du­ce­ra an­ta­let lä­ra­re på vår för­sko­la och tvinga fram om­pla­ce­ring­ar. Vi sän­der den­na skri­vel­se till nämn­dens po­li­ti­ker för att upp­märk­sam­ma dem på den oer­hör­da kort­sik­tig­het och av­sak­nad av kva­li­tets­tän­kan­de som präg­lar för­valt­ning­ens han­te­ring av så­väl vår ar­bets­plats som he­la för­sko­le­verk­sam­he­ten.

Gö­te­borgs stad är

en do­mi­ne­ran­de ar­bets­gi­va­re i re­gi­o­nen och har hi­sto­riskt kom­mit un­dan med lå­ga lö­ne­ni­vå­er och svagt le­dar­skap ut­an att på­tag­ligt straf­fas ge­nom lågt sök­tryck till tjäns­ter. Nu pas­se­ras dock en gräns. Att ryc­ka loss lärar­tjäns­ter­na från ar­bets­plats och flyt­ta runt med­ar­be­ta­re över en or­ga­ni­sa­tion stor som 15 ge­nom­snitt­li­ga kom­mu­ner kom­mer in­te ba­ra kort­sik­tigt sän­ka kva­li­te­ten verk­sam­he­ten ut­an in­ne­bär, om det­ta full­följs, ir­re­pa­rab­la ska­dor på Gö­te­borgs va­ru­mär­ke som ar­bets­gi­va­re.

Nu för­sö­ker man in­fö­ra an­ställ­nings­stopp för lä­ra­re och täc­ka upp med out­bil­dad per­so­nal, men det­ta kom­mer att in­ne­bä­ra en kraft­full bak­smäl­la in­om ba­ra nå­got år. Lä­ra­re kom­mer slu­ta, pen­sions­av­gång­ar kom­mer fort­sät­ta och ris­ken för ohäl­sa bland per­so­na­len ökar vid den­na typ av för­änd­ring­ar. Be­ho­vet av nya lä­ra­re trycks ba­ra till­fäl­ligt fram­åt. Med sjun­kan­de at­trak­tions­kraft som ar­bets­gi­va­re kom­mer Gö­te­borgs stad få se en kva­li­tet i fritt fall och att barn­fa­mil­jer och skat­te­un­der­lag åter bör­jar fly från kom­mu­nen.

Kost­na­der­na för den

öka­de per­so­nal­om­sätt­ning som vi re­dan ser tec­ken på kom­mer bli be­ty­dan­de – bå­de i peng­ar och i sjun­kan­de kva­li­tet. De lä­ra­re som först kom­mer läm­na Gö­te­borgs stad för and­ra kom­mu­ner, fri­ståen­de verk­sam­he­ter el­ler and­ra bran­scher är de som i dag bär upp verk­sam­he­ten ge­nom driv­kraft, idéer, kom­pe­tens och frisknär­va­ro.

För­sko­le­för­valt­ning­en kom­mer snart se att kost­na­der­na sti­ger och kva­li­tets­in­di­ka­to­rer­na sjun­ker. När man i den­na fram­tid le­tar ef­ter or­sa­ken kom­mer en tid­punkt kun­na iden­ti­fie­ras då kur­vor­na bör­ja­de pe­ka åt fel. Vå­ren 2020.

Ar­kiv­bild: Ste­fan Benn­ha­ge

”Nu för­sö­ker man in­fö­ra an­ställ­nings­stopp för lä­ra­re och täc­ka upp med out­bil­dad per­so­nal, men det­ta kom­mer att in­ne­bä­ra en kraft­full bak­smäl­la in­om ba­ra nå­got år”, me­nar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.