Svens­kar­nas re­san­de ökar trots upp­ma­ning­ar

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Svenskars rö­rel­se­möns­ter är på upp­gång trots Folk­hälso­myn­dig­he­tens upp­ma­ning­ar om att hål­la sig hem­ma, en­ligt ett press­med­de­lan­de från Te­lia. För­ra vec­kan öka­de re­san­det med tio pro­cent jäm­fört med vec­kan in­nan. Det vi­sar siff­ror från Te­lia.

Störst var ök­ning­en i Väst­man­lands län där re­san­det öka­de med 25 pro­cent. Jämt­land var det en­da län där re­san­det var läg­re än vec­kan in­nan .

– Det var en kraf­tig ned­gång i mars och man har hål­lit sig till den lå­ga ni­vån men nu pe­kar den sto­ra tren­den upp­åt. Det är en gans­ka stor skill­nad i an­tal re­sor och det ver­kar som att man har för­änd­rat sitt be­te­en­de, sä­ger Kristo­fer Ågren, chef för af­färs­om­rå­de da­taa­na­lys på Te­lia.

Ex­akt vad tren­den be­ror på är svårt att se ut­i­från da­tan som vi­sar rö­rel­se­möns­ter på över minst 500 me­ter. Men i Stock­holm ty­der siff­ror­na på att allt fler åker till job­bet.

– Det ver­kar som att fär­re ar­be­tar hem­i­från jäm­fört med i mit­ten av mars, sä­ger Kristo­fer Ågren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.