Gra­no

Va­sa­ga­tan 32

Göteborgs-Posten - - Mat -

Ta­ke away kom­mer ald­rig att kun­na er­sät­ta re­stau­rang­be­sök fullt ut, men un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter får man nju­ta bäst man kan. En sak som har bli­vit tyd­lig är att all mat som plöts­ligt blev till­gäng­lig för ta­ke away egent­li­gen in­te är ta­ke away-kom­pa­ti­bel. Allt är in­te li­ka gott av­sval­nat i en lå­da. En del krö­ga­re ham­nar i va­let mel­lan att över­le­va och att ser­ve­ra mat som är säm­re än de­ras nor­ma­la ni­vå och am­bi­tio­ner. Gra­no dä­re­mot lyc­kas bätt­re än många and­ra, och allt vi äter från ta­ke away-me­nyn pas­sar ut­märkt som just ta­ke away.

Smårät­ter i form av rå­biff, laxtar­tar och rostad blom­kål är vack­ra att se på även i en papplå­da och myc­ket go­da (100–145 kro­nor). Gra­no har gjort sig ett namn med si­na dy­ra kva­li­tets­piz­zor och den vi får med oss hem be­står av en ovän­tat god sur­degs­bot­ten med crè­me fraîche, pan­cet­ta, ci­tron och com­té för 190 kro­nor. Det är sans­löst läc­ker, även för den som tror sig va­ra trött på piz­za. Hit kom­mer vi till­ba­ka, i si­nom tid för­hopp­nings­vis även som sit­tan­de gäs­ter.

Meny finns på gra­nog­bg.se, be­ställ­ning görs på 031-60 50 69.

Öp­pet: mån–tor 17–sent, fre 16–sent, lör–sön 13–sent.

Smårät­ter i form av rå­biff, laxtar­tar och rostad blom­kål är vack­ra att se på.

Bil­der: Olof Ohls­son, Ag­nes Ar­pi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.