Lin­né­ter­ras­sen vd: Stäng­er när de sista gäs­ter­na går

Kro­gen Lin­né­ter­ras­sen tving­as stänga ef­ter all­var­li­ga bris­ter vid mil­jö­för­valt­ning­ens in­spek­tion på val­borgs­kväl­len. Ett be­slut som kro­g­che­fen Ho­j­ji Mas­ta­ni ini­ti­alt trot­sa­de. – Jag har pra­tat med vår ad­vo­kat som rå­der oss att stänga me­dan vi över­kla­gar b

Göteborgs-Posten - - Nyheter - To­bi­as An­ders­son Åker­blom Ro­bin Rasper ny­he­ter@gp.se

GP har ti­di­ga­re skri­vit om mil­jö­för­valt­ning­ens in­spek­tio­ner på val­borgs­kväl­len. Tre kro­gar ha­de vad som be­skrevs som ”ex­trem träng­sel” och skic­ka­des vi­da­re till Smitt­skydd Väst­ra Gö­ta­land för be­slut. På fre­da­gen kom be­ske­det att en av kro­gar­na mås­te stänga.

Kro­gen ifrå­ga är den centralt be­läg­na re­stau­rang­en Lin­né­ter­ras­sen.

När GP ta­lar med bo­la­gets vd Ho­j­ji Mas­ta­ni är be­ske­det från Smitt­skydd Väst­ra Gö­ta­land färskt.

– Vi har över­kla­gat be­slu­tet för vi har in­te fått nå­gon skrift­lig åt­gärds­plan, sä­ger han.

Be­ty­der det att ni fort­fa­ran­de tar emot gäs­ter?

– Ja, vi har öp­pet, sä­ger Ho­j­ji Mas­ta­ni och hans kol­le­ga och tilli­ka re­stau­rang­chef Isa­bel­le Käll­ström läg­ger till:

– Un­der ti­den man över­kla­gar be­slu­tet bor­de man få fort­sät­ta ha öp­pet, sä­ger hon.

De bå­da stäl­ler sig frå­ga­de till hur mil­jö­för­valt­ning­en ba­ra för drygt en vec­ka se­dan, den 18 april, vid en kon­troll kun­de god­kän­na ser­ve­ring­en för att nu gö­ra en an­nan be­döm­ning.

– Vi har följt al­la de­ras re­kom­men­da­tio­ner med mar­ke­ring­ar på gol­ven, av­stånd mel­lan bor­den, inga bord i ba­ren och in­for­ma­tions­skyl­tar, än­då tyc­ker de att vi ska stänga nu. Det­ta utan att ens få en åt­gärds­plan, sä­ger Isa­bel­le Käll­ström.

Un­der in­ter­vjun får de bå­da dock in­for­ma­tion från mil­jö­för­valt­ning­en om ned­stäng­nings­kra­vet och de åt­gär­der som mås­te till.

Kom­mer ni stänga nu?

– Om vi mås­te stänga så gör vi det, men vi kom­mer för­sö­ka hål­la öp­pet un­der ti­den vi över­kla­gar be­slu­tet, sä­ger Isa­bel­le Käll­ström.

Ange­li­ca Win­ter är av­del­nings­chef på mil­jö­för­valt­ning­en. Hon sä­ger att be­slu­tet gäl­ler ome­del­bart.

– Det är allt för tätt mel­lan bor­den och det är stor träng­sel i ba­ren.

Det gick in­te att åt­gär­da det då, var be­döm­ning­en?

– Nej det åt­gär­da­des in­te. Vi har haft upp­re­pad kon­takt med den här verk­sam­he­ten och de har in­te åt­gär­dat de bris­ter som finns.

På fre­dags­kväl­len upp­ger Lin­né­ter­ras­sens vd Ho­j­ji Mas­ta­ni att han har ång­rat sig och nu kom­mer stänga kro­gen tills­vi­da­re.

– Jag har pra­tat med vår ad­vo­kat som rå­der oss att stänga me­dan vi över­kla­gar be­slu­tet, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.