Sjuk­dom ger rätt att skju­ta på de­kla­ra­tio­nen

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Eko­no­mi:

Co­ro­na­pan­de­min har gjort att Skat­te­ver­ket i år har gjort vis­sa änd­ring­ar kring årets de­kla­ra­tion.

Un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter kan pri­vat­per­so­ner med gil­ti­ga skäl an­sö­ka om och få an­stånd med att läm­na in de­kla­ra­tio­nen i två vec­kor. I år går det att få re­spit till och med den 1 ju­ni.

– Sjuk­dom är en gil­tig grund, el­ler att man har en väl­digt kom­pli­ce­rad de­kla­ra­tion och in­te har fått ihop al­la un­der­lag, el­ler att man be­hö­ver hjälp från nå­gon el­ler någ­ra och de är sju­ka, sä­ger Jo­han Schau­man, de­kla­ra­tions­ex­pert på Skat­te­ver­ket.

Det rå­dan­de lä­get kans­ke in­ne­bär att man har fast­nat nå­gon­stans ut­om­lands och in­te kom­mer åt nöd­vän­di­ga upp­gif­ter för de­kla­ra­tio­nen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.