Fa­sans­fullt är­ligt om för­in­tel­sens med­lö­pa­re

Kro­a­tis­ka Daša Drn­dić har kal­lats en av sam­ti­dens sto­ra för­fat­ta­re och fick sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott ung­e­fär vid ti­den för sin död 2018. Nu in­tro­du­ce­ras på svens­ka med do­ku­men­tär­ro­ma­nen ”Son­nensche­in”. Hynek Pal­las har läst.

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

Daša Drn­dić Son­nensche­in – Bakom al­la namn döl­jer sig en histo­ria

Över­sätt­ning: Djor­d­je Zar­ko­vic Rámus för­lag

”Den är gro­tesk, an­tag­li­gen mot­bju­dan­de för lä­sa­ren – men den är min fa­vo­rit”, för­kla­ra­de den kro­a­tis­ka för­fat­ta­ren Daša Drn­dic om en av si­na ro­ma­ner. Be­skriv­ning­en kan gäl­la för he­la för­fat­tar­ska­pet. När Drn­dic dog 2018 ha­de hon ett dus­sin­tal ro­ma­ner och ett tret­ti­o­tal pjä­ser bakom sig. De fles­ta hand­la­de om För­in­tel­sen, spe­ci­fikt om Kro­a­ti­ens roll. Må­let var att (åter) be­rät­ta det som tys­tats. Så­dant är säl­lan vac­kert. När det dess­utom gäl­ler do­ku­men­tär­ro­ma­ner – även om det var en eti­kett Drn­dic ogil­la­de – bru­kar det re­sul­te­ra i läs­ning som in­te ba­ra är svår­smält, utan ri­ver he­la vägen ner i hal­sen.

Den 400 si­dor långa, ra­san­de ”Son­nensche­in – bakom al­la namn döl­jer sig en histo­ria” från 2007 är ing­et un­dan­tag. Tvärtom.

Intrigs­ke­let­tet är en­kelt: som­ma­ren 2006 sit­ter 83-åri­ga Haya Te­deschi i sitt hem i Go­ri­zi­en, en gräns­stad mel­lan Ita­li­en och Slo­ve­ni­en. Vid föt­ter­na har hon en röd korg ur vil­ken hon fis­kar min­nen me­dan hon vän­tar på den son som stals från hen­ne un­der kri­get 62 år ti­di­ga­re.

Kor­gen le­der först

till Habs­burgså­ren. Fler­språ­kig­he­ten, mång­kul­tu­ren. Zweig-klas­siskt myl­ler ur ett per­son­ligt min­ne. De långa me­ning­ar­na som be­skri­ver ri­kets egen­he­ter för tan­kar­na till Bo­hu­mil Hra­bal.

Bott­nar­na är många re­dan i Te­deschi-fa­mil­jen, ju­dar som dö­per sig ka­tolskt. Ef­ter­nam­net be­ty­der ”tysk” och det är ock­så en så­dan – Kurt Franz – Haya ef­ter en af­fär bli gra­vid med. Hon fö­der so­nen An­to­nio som för­svin­ner ur sin vagn.

Den som är be­kant med na­zis­mens sa­dis­ter ha­jar till: ja, den Franz. Tre­blin­kas kom­men­dant som flyt­ta­des till nor­ra Ita­li­en och Tri­es­te med en an­nan grym mör­da­re, Odi­lo Glo­bocnik. Bå­da her­rar­na, lik­som hun­den Bar­ry som Franz trä­na­de att at­tac­ke­ra fång­ar­nas ge­ni­ta­li­er, gäst­spe­lar i boken med ett brett per­son­gal­le­ri ur verk­lig­he­ten – från Franz Fer­dinand till för­fat­ta­ren Ian Buru­ma.

Det är ”do­ku­men­tärt” på rätt si­da ren bluff som fö­re­gång­a­ren Bor­ges ibland syss­la­de med. Drn­dic byg­ger be­rät­tel­ser på var­dags­ob­jekt som hon lå­ter Haya ploc­ka ur kor­gen och le­da ner i as­so­ci­a­tio­ner­nas ka­nin­hål: en fil­maf­fisch med den svens­ka na­zistak­tri­sen Kristi­na Sö­der­baum le­der till Ope­ra­tion Borg­hild som skul­le pro­du­ce­ra gum­mi­doc­kor för att trup­per­na in­te skul­le pa­ra sig med den ”smit­ta­de främ­man­de kvin­no­hjor­den”.

Fa­san sak­nar in­te

skönhet el­ler hu­mor. Och de vind­lan­de me­ning­ar­na – ge­nom­bor­ra­de i tex­ten av fo­ton – är må­lan­de i Djor­d­je Zar­ko­vics över­sätt­ning.

W G Se­bald och Tho­mas Bern­hard är nä­ra till hands i min­nes­ar­be­tets mo­no­lo­ger. Den se­na­re dy­ker upp i an­kla­gel­se­ak­ter­na han och Drn­dic har ge­men­samt – mot Ös­ter­ri­ke, mot ka­to­li­cis­men. Det är i Ös­ter­ri­ke den vux­ne An­to­nio får re­da på att han ingick i Le­bens­born-pro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.