De­ras po­pup-fa­brik gör för­klä­den till vår­den

På mind­re än två vec­kor har den ide­el­la för­e­ning­en För­kläds­hjäl­pen till­ver­kat om­kring 2 000 för­klä­den i sin po­pup-fa­brik i Gö­te­borg. Hälf­ten av des­sa har hun­nit le­ve­re­ras till oli­ka de­lar av sta­dens äldre­omsorg och sjuk­vård. – Vi kän­de att de mins­ta vi ku

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Til­da San­dén til­da.san­den@gp.se

På mind­re än två vec­kor har den ide­el­la för­e­ning­en För­kläds­hjäl­pen till­ver­kat om­kring 2 000 skydds­för­klä­den till vår­den i sin po­pup-fa­brik i Gö­te­borg.

För snart två vec­kor se­dan fick Fred He­den­berg, 27, en idé om att hjäl­pa till med skydds­ut­rust­ning i co­ro­nakri­sen. Han kon­tak­ta­de fle­ra per­so­ner om ett vo­lon­tär­ar­be­te, och fick snabbt re­spons från fle­ra håll.

– Jag var med och gjor­de vi­sir och gick där­för med i li­te oli­ka fa­ce­book­grup­per in­om äm­net. Då upp­täck­te jag att det fanns många and­ra be­hov, och ut­rust­ning som kun­de pro­du­ce­ras en­kelt. För­klä­den är en så­dan grej, sä­ger han.

Carl Strand­by, 23, är en av per­so­ner­na som hop­pa­de på idén. Till­sam­mans med Da­ri­jan Je­li­ca, 27, och Jo­el Martins­son Bu­dil­lon, 20, be­stäm­de de sig för att sätt igång med till­verk­ning­en av skydds­för­klä­den till per­so­nal som ar­be­tar med co­ro­na­smit­ta­de pa­ti­en­ter.

Ge­nom kon­tak­ter hit­ta­de Carl en tom och ny­re­no­ve­rad lo­kal som till­hör Jo­han­ne­berg Sci­ence Park, och som in­te kun­nat in­vi­gas på grund av co­ro­na­pan­de­min.

– Vi kom hit kloc­kan nio på mor­go­nen ef­ter vi ha­de fått till­gång till lo­ka­len och ung­e­fär vid två på ef­ter­mid­da­gen ha­de vi till­ver­kat det förs­ta för­klä­det, sä­ger han.

Ba­ra fem tim­mar ef­ter att de fått till­gång till lo­ka­len var pro­duk­tio­nen i po­pup-fa­bri­ken i full gång.

Och snart två vec­kor se­na­re har ini­ti­a­ti­vet re­sul­te­rat i om­kring 2 000 skydds­för­klä­den. Hälf­ten av de fär­di­ga för­klä­de­na har nu skänkts till oli­ka äldre­bo­en­den, vård­cen­tra­ler, LSS-bo­en­den, per­son­li­ga as­si­sten­ter och per­so­nal in­om hem­tjäns­ten.

Att al­la för­klä­den

in­te har le­ve­re­rats än, be­ror på att man som för­sik­tig­hets­åt­gärd lå­ter dem stå orör­da i tre da­gar in­nan de skänks. På så sätt hop­pas grup­pen kun­na mi­ni­me­ra ris­ken för smit­ta.

För­klä­des­hjäl­pen, som nam­net fick bli, har se­dan dess fått ma­te­ri­al skänk­ta till sig från fle­ra oli­ka fö­re­tag i Gö­te­borgs­om­rå­det.

– Myc­ket har skänkts till oss från

Kon­tak­ta För­klä­des­hjäl­pen ge­nom fa­ce­book­grup­pen ”För­klä­des­hjäl­pen Jo­han­ne­berg” oli­ka bygg­fö­re­tag, Vol­vo AB, Vol­vo PV och SKF, sä­ger Carl.

I en Fa­ce­book­grupp med 500 med­lem­mar de­lar För­klä­des­hjäl­pen in­for­ma­tion kring be­hov om vo­lon­tär­ar­be­te och do­na­tio­ner. Sam­man­lagt har runt hund­ra vo­lon­tä­rer ställt upp och till­ver­kat skydds­för­klä­den se­dan ini­ti­a­ti­vets start.

– Det har va­rit folk här var­je dag. Vo­lon­tä­rer­na kom­mer och hjäl­per till så myc­ket de kan och så myc­ket de or­kar. Ju fler män­ni­skor som hjäl­per till desto bätt­re kan vi skyd­da vår vård­per­so­nal, sä­ger Da­ri­jan.

Christi­na Ei­de, som

sam­ord­nar sta­dens in­köp av skydds­ut­rust­ning, är po­si­tivt in­ställd till or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med att för­se vård och om­sorg med skydds­ut­rust­ning.

– Vi är tack­sam­ma för det sto­ra en­ga­ge­mang och stöd vi har fått från fri­vil­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner. Det är ett vik­tigt bi­drag som be­ty­der myc­ket, sä­ger hon.

För ini­ti­a­tiv­ta­gar­na bakom För­klä­des­hjäl­pen var det en självklarh­et att hjäl­pa män­ni­skor i den kris vårt sam­häl­le just nu be­fin­ner sig i.

– I stäl­let för att för­li­ta sig på att nå­gon an­nan kom­mer att lö­sa vår­dens pro­blem så är det just du som mås­te step­pa upp och se vad du kan gö­ra för sam­häl­let. Den här sjuk­do­men rör sig väl­digt snabbt. Då krävs det att man är flex­i­bel och att många män­ni­skor stäl­ler upp, sä­ger Carl.

Fred me­nar att det är vik­tigt att fler per­so­ner får upp ögo­nen för hur en­kelt det kan va­ra att hjäl­pa till.

– Det är så en­kelt att kom­ma igång och gö­ra stor skill­nad, jag för­står in­te var­för in­te fler gör det här, sä­ger han.

Bild: Carl Strand­by

I fa­bri­ken i Jo­han­ne­berg ar­be­tar vo­lon­tä­rer med att till­ver­ka skydds­ut­rus­ning till vård och om­sorg. På bil­den: Si­mon Berg­gren och Kerstin Fer­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.