Sätt in­te bad­hu­set mitt i le­ran

Göteborgs-Posten - - Ledare - Adam Cwej­man adam.cwej­man@gp.se

Val­hal­la­ba­det har sett

si­na bäs­ta da­gar. Var­je år kos­tar det sto­ra be­lopp att hål­la igång an­lägg­ning­en och där­för har det se­dan en tid till­ba­ka fun­nits tan­kar på att byg­ga nytt. Idrotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en har nu gjort en förs­ta upp­skatt­ning om prislapp och pla­ce­ring för ett nytt bad­hus. 2,7 miljarder kro­nor skul­le det kos­ta och pla­ce­ras bakom cen­tral­sta­tio­nen.

Po­li­ti­ker­na i nämn­den ver­kar nöj­da. Nå­gon själv­kri­tik från de som stäl­ler sig po­si­ti­va till för­sla­get ver­kar sak­nas. ”Vi ha­de inga tan­kar på att in­te god­kän­na det”, för­kla­ra­de Väns­ter­par­ti­ets Bet­tan An­ders­son för GP. Va­let av plats ifrå­ga­sätts hel­ler in­te: ”Vi har valt Gull­bergsvass ef­tersom det lig­ger centralt, det finns plats och om­rå­det går att be­byg­ga in­om när­tid” av­slu­ta­de hon. In­te hel­ler Krist­de­mo­kra­ter­nas kom­mu­nal­råd Eli­sa­bet Lann ut­tryc­ker någ­ra tvi­vel.

Sim­hal­lar­na

och Kungs­bac­ka har kostat en sjät­te­del av den upp­skat­ta­de kost­na­den för det nya gö­te­borgs­ka central­ba­det. I Stenungsun­d bygg­des ett bad­hus för 170 mil­jo­ner kro­nor. GP:s

i Möln­dal

sam­man­ställ­ning av oli­ka prislap­par för bad­hus vi­sa­de att byg­get – med or­dent­lig mar­gi­nal – skul­le bli det dy­ras­te nå­gon­sin i Sve­ri­ge. Kal­ky­len på 2,7 miljarder har dess­utom, en­ligt tjäns­teut­lå­tan­det, ta­gits fram un­der ”myc­ket kort tid”.

Var­för en­vi­sas man dess­utom med att för­läg­ga bad­hu­set på den plats som är minst lämp­lig för dy­lik bygg­na­tion? Plat­sen krä­ver på grund av Väst­län­ken väl­digt om­fat­tan­de för­ar­be­te i den le­ri­ga mar­ken.

Att Gö­te­borg be­hö­ver ett nytt central­bad är up­pen­bart. Att år ut och år in lap­pa och la­ga på det vack­ra men omo­der­na Val­hal­la­ba­det hål­ler in­te. Men om det går att byg­ga ett or­dent­ligt central­bad till en rim­lig kost­nad – jäm­för­bart med lik­nan­de an­lägg­ning­ar – så kanske man får tum­ma på pla­ce­ring­en.

Det känns trist att be­hö­va va­ra mot­valls i den här frå­gan. Pro­ble­met är ju in­te att kom­mu­nen byg­ger ett bad­hus. Det be­hövs verk­li­gen. Fe­let lig­ger i att man in­te hus­hål­ler med ge­men­sam­ma me­del på ett an­svars­fullt sätt. Val­hal­la lig­ger in­te mitt i sme­ten och fyl­ler än­då sin funk­tion. Det finns gott om and­ra ytor med an­slut­ning till kol­lek­tiv­tra­fi­ken som kan nytt­jas.

Ty­värr ver­kar det

som att det här ris­ke­rar att bli en upp­rep­ning av ti­di­ga­re hu­vud­lö­sa kom­mu­na­la pro­jekt. Så sent som i ok­to­ber fö­re­gå­en­de år klub­ba­de Li­se­bergs sty­rel­se att de skul­le byg­ga även­tyrs­bad och ho­tell. Kom­mu­nens bo­lag skul­le be­lå­na sig för att ge sig in i en (just nu) kri­san­de bransch och dess­utom kon­kur­re­ra med pri­va­ta ak­tö­rer.

Pro­ble­met var att när Li­se­berg fat­ta­de be­slu­tet så var så­väl pla­ne­ring­en som kost­nads­kal­ky­len un­der­må­li­ga. Be­räk­ning­en för an­ta­let gäs­ter var oer­hört op­ti­mis­tisk var­för man fick skju­ta byg­gan­det av själ­va ba­det på fram­ti­den me­dan ho­tel­let fär­dig­ställs först. Vil­ket fick pri­va­ta ho­tel­lä­ga­re att gå i ta­ket då det­ta var mot­sat­sen till vad de ha­de bli­vit lo­va­de, näm­li­gen i förs­ta hand ett bad­hus.

Tan­ken att det nya central­ba­det ska lig­ga så nä­ra en Väst­länks­sta­tion som möj­ligt för att loc­ka be­sö­ka­re från he­la re­gi­o­nen luk­tar po­li­tisk hybris lång­vä­ga. Är pla­ce­ring­en verk­li­gen värd en så om­fat­tan­de kost­nads­höj­ning?

Ef­ter Go­bi­gas­de­baclet och

den su­per­dy­ra lin­ba­ne­ut­red­ning­en tän­ker man att det skul­le dras någ­ra slut­sat­ser bland sta­dens po­li­ti­ker. Men för­u­tom So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och De­mo­kra­ter­na, som bå­da är kri­tis­ka till byg­get, så är det tyst. För­hopp­nings­vis kan de par­ti­er som står bakom det dy­ra skryt­byg­get tän­ka om och san­sa sig. Lägg er på en rim­lig kost­nads­ni­vå och in­se att det här in­te är rätt tid­punkt för vid­lyf­tig an­vänd­ning av ge­men­sam­ma me­del.

GP:s sam­man­ställ­ning av oli­ka prislap­par för bad­hus vi­sa­de att byg­get – med or­dent­lig mar­gi­nal – skul­le bli det dy­ras­te nå­gon­sin i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.