”Moské­er ska öpp­na – men håll av­stånd”

Göteborgs-Posten - - Världen -

Iran: Många av Irans moské­er får öpp­na från och med mån­da­gen, med­de­lar pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni. Men han på­min­ner om att hål­la av­stånd, och att öpp­nan­det ef­ter vi­rus­ned­stäng­ning­en ba­ra tillåts i lå­grisk­om­rå­den.

– So­ci­alt av­stånd är vik­ti­ga­re än kol­lek­tiv bön, sä­ger han, och för­kla­rar att en­ligt islam är sä­ker­he­ten över­ord­nad re­geln att be i mos­kén.

Iran stäng­de i mars myc­ket av sam­häl­let för att hej­da co­ro­nae­pi­de­min. Men re­dan den 11 april bör­ja­de re­strik­tio­ner­na mju­kas upp för af­fä­rer och fö­re­tag.

En­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror har Iran pas­se­rat kul­men på vi­rus­sprid­ning­en, men många be­fa­rar att re­gi­men skön­må­lar ut­veck­ling­en.

Of­fi­ci­ellt har drygt 6 000 per­so­ner av­li­dit i svi­ter­na av sjuk­do­men, me­dan op­po­si­tio­nel­la grup­per anger döds­siff­ror på uppe­mot 40 000. Om det sist­nämn­da an­ta­let är när­ma­re san­ning­en så kan Iran va­ra näst värst drab­bat i he­la värl­den, ef­ter en­dast USA. (TTAFP)

Bild: Ebra­him No­roo­zi

En ny­grävd grav för ett co­ro­na­vi­ru­sof­fer i Ba­bol i nor­ra Iran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.