Lum­ba­na om li­vet i stu­di­on: ”Kan lätt dö­da tolv tim­mar”

Göteborgs-Posten - - Sport - Philip Trol­lér philip.trol­ler@gp.se

För många är det käm­pigt med so­ci­al di­stan­se­ring. Men för Bo­ris Lum­ba­na in­ne­bär re­strik­tio­ner­na ing­en stör­re för­änd­ring: När han in­te trä­nar fot­boll sit­ter han hem­ma i stu­di­on – och pro­du­ce­rar ny mu­sik.

Kon­se­kven­ser­na av det nya co­ro­na­vi­ru­set har gjort att Gais per­so­nal, även spe­la­re och le­da­re, är kort­tidsper­mit­te­ra­de.

Dess­utom upp­ma­nar myn­dig­he­ter­na se­dan lång tid till­ba­ka att folk i sam­häl­let ska se till att hål­la so­ci­al di­stan­se­ring. Så att var­da­gen skil­jer sig är tyd­ligt. För vis­sa är det nå­got som är svårt att vän­ja sig vid. Me­dan and­ra in­te li­der sär­skilt myc­ket. Det se­na­re gäl­ler för Bo­ris Lum­ba­na.

Till­sam­mans med fot­bol­len är mu­sik det han läg­ger mest tid på – och det han äls­kar att hål­la på med. Få har nog mis­sat att Bo­ris, med ar­tist­nam­net René, del­ta­git i Me­lo­di­festi­va­len 2016 och 2017.

Han till­bring­ar ota­li­ga tim­mar i stu­di­on han har byggt upp hem­ma i lä­gen­he­ten. Co­ro­nakri­sen har knap­past gjort att det har bli­vit fär­re.

– Co­ro­na har tack och lov in­te på­ver­kat mig sär­skilt myc­ket på nå­got sätt. Jag sit­ter hem­ma väl­digt myc­ket van­ligt­vis, det gör jag nu ock­så.

Han fort­sät­ter:

– Jag hål­ler på för fullt. Jag fast­nar lätt så him­la länge. Det är så myc­ket de­tal­jer, sär­skilt då man gär­na vill av­slu­ta gre­jer man hål­ler på med, sä­ger Lum­ba­na.

När GP når ho­nom sit­ter han… just det, i stu­di­on.

– Jag kan lät­ta dö­da tolv tim­mar i stu­di­on om da­gen, ut­an pro­blem, har jag ens ätit i dag?, sä­ger han och skrat­tar.

Må­let är att släp­pa nya lå­tar så små­ning­om. När det blir ak­tu­ellt vill han in­te sia om, men det är un­der pro­duk­tion.

– Jag job­bar li­te på en EP. Jag har mas­sa idéer som jag vill få ner, så nå­gon gång i fram­ti­den ha­de det va­rit ro­ligt att kun­na släp­pa det.

– Se­dan är jag li­te på en per­son­lig re­sa ock­så, där jag ska hit­ta li­te nya idéer, nya tan­kar. Jag vill tän­ka ut, vad ska jag pra­ta om här­näst? Vad vill jag skri­va om och för­med­la? Det får ta sin tid. Se­dan är det myc­ket fo­kus på fot­bol­len ock­så, så jag tyc­ker ba­ra det är gött att va­ra i stu­di­on och job­ba.

När han flyt­ta­de ner till Gö­te­borg tog han ba­ra med sig gi­tar­ren och pi­a­not, men nu har han allt­så byggt upp en stu­dio, om än i mini­for­mat.

– Jag kän­de att jag be­höv­de byg­ga upp någon­ting här så att jag kun­de spe­la in mi­na idéer. Det är skitsoft!

När han slog ige­nom med ”Put Your Lo­ve on Me” i Me­lo­di­festi­va­len 2016 skrev han lå­ten till­sam­mans med pro­du­cen­ter­na To­bi­as Lund­gren och Tim Lars­son. Men det Bo­ris sit­ter och fi­lar på nu är hans helt egen grej. Nu pro­du­ce­rar han på egen hand bå­de text och mu­sik.

– Nu blir det en ny fas där man får byg­ga upp allt från grun­den. Det är kul. Man får la­bo­re­ra li­te.

Hur är li­vet i stu­di­on då?

– Det är så knäppt. Ibland får du till det, och du vill gö­ra bak­åt­vol­ter och allti­hop. Se­dan näs­ta gång är det helt tvärtom. Härom­da­gen satt jag nog med en bas­gång i fem-sex tim­mar. Jag fick in­te till det. En li­ten de­talj som man sit­ter och hål­ler på med länge. Det är nör­de­ri. Ha­de jag spe­lat det för nå­gon ut­om­stå­en­de ha­de de nog kun­nat sä­ga ”Det lå­ter bra”, men de där mil­li­se­kun­der­na spe­lar roll. Jag får lik­som in­te ba­sen att hänga som jag vill. Så ibland är det fan­tas­tiskt, ibland vill man ba­ra läg­ga ner och kom­ma till­ba­ka nå­gon an­nan dag. Men hel­hets­mäs­sigt är det otro­ligt kul.

Han tilläg­ger:

– Att få ner idéer­na du har i hu­vu­det, det är det som är den störs­ta ut­ma­ning­en. När det hän­der – då är det jack­pott!

Ar­kiv­bild: Mi­chael Erich­sen

Bo­ris Lum­ba­na i Gais­trö­jan, hös­ten 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.