Nya råd ska hind­ra smit­ta på äldre­bo­en­den

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Filip Pers­son filip.pers­son@gp.se Mia Pet­ters­son mia.pet­ters­son@gp.se

Ny­he­ter: Lär­do­mar från drab­ba­de re­gi­o­ner lig­ger till grund för Folk­hälso­myn­dig­he­tens råd om hur co­ro­na­smit­tan ska hål­las bor­ta från äldre­bo­en­den.

Re­gi­on Stock­holm och Re­gi­on Sörm­land har va­rit hår­dast drab­ba­de av smitt­sprid­ning på äldre­bo­en­den. Med hjälp av en­kätsvar där­i­från ger Folk­hälso­myn­dig­he­ten nu råd till bo­en­den i res­ten av lan­det.

Äldre­bo­en­den runt om i lan­det har drab­bats hårt när det nya co­ro­na­vi­ru­set har ta­git sig in och spri­dits.

Re­gi­on Stock­holm och Re­gi­on Sörm­land är re­gi­o­ner­na som drab­bats all­ra hår­dast, och på mån­da­gens press­kon­fe­rens med Folk­hälso­myn­dig­he­ten pre­sen­te­ra­des lär­do­mar där­i­från för att kun­na stop­pa svår smitt­sprid­ning på bo­en­den.

– Det finns väl­digt myc­ket kun­skap om hur man fö­re­byg­ger dropp- och kon­takt­smit­ta in­om vår­den, sä­ger Ma­lin Grape, chef för en­he­ten för an­ti­bi­o­ti­ka och vård­hy­gi­en på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Hon po­äng­te­rar tre punk­ter, som man ser är de all­ra vik­ti­gas­te. Bland an­nat att per­so­na­len ska stan­na hem­ma vid mins­ta symp­tom.

– Här har ar­bets­gi­va­ren en jät­te­vik­tig roll att hit­ta struk­tu­rer, föl­ja upp vil­ka symp­tom man kan ha och när man är frisk igen så att man kan kom­ma till­ba­ka.

– Per­so­na­len ska ock­så verk­li­gen kän­na att det är okej att stan­na hem­ma, att det finns per­so­nal på plats så att man in­te går dit i lo­ja­li­tet till si­na kol­le­gor. Nu är det lo­ja­li­tet med bru­kar­na, om­sorgs­ta­gar­na, som är det vik­ti­ga.

Även or­ga­ni­se­ring­en av ar­be­tet be­to­nas som vik­tigt, så att an­ta­let kon­tak­ter in­om äldre­omsor­gen be­grän­sas.

– Man kan or­ga­ni­se­ra med­ar­be­ta­re i mind­re grup­per. Och är det dess­utom så att man har po­si­ti­va fall kan man se till att sam­ma per­so­nal in­te vår­dar bå­de sju­ka och fris­ka om­sorgs­ta­ga­re.

Slut­li­gen be­to­nas vik­ten av att föl­ja ba­sa­la hy­gi­enru­ti­ner.

– Det är grun­den för att fö­re­byg­ga smit­ta mel­lan per­so­ner på ett bo­en­de, pre­cis som i vår­den. Då är det för­ut­sätt­ning­ar bå­de i form av kun­skap, men ock­så att allt finns på plats som hand­des­in­fek­tions­me­del och skydds­hands­kar till ex­em­pel.

Lik­nan­de re­kom­men­da­tio­ner har gällt även ti­di­ga­re un­der pan­de­min, och ge­nom en­kätsva­ren ser Folk­hälso­myn­dig­he­ten vik­ten av att fler hör­sam­mar dem.

Det gäl­ler, för­stås, ock­så bo­en­den i Gö­te­borg som på fle­ra håll ock­så haft sto­ra pro­blem,

” Vi har ing­en bra bild av hur det har gått till Per Fol­lin Chef vid smitt­skydd Stock­holm

vil­ket GP rap­por­te­rat om i fle­ra ar­tik­lar.

– Det som är så vik­tigt att ge­nom­fö­ra, vet vi in­te följs i full ut­sträck­ning i dag. Så det är fort­fa­ran­de en väl­digt vik­tig åt­gärd att se till så att det här fun­ge­rar, sä­ger Ma­lin Grape.

Frå­gan på al­las läp­par – hur kom smit­tan egent­li­gen in på äldre­bo­en­de­na – fick där­e­mot ing­et tyd­ligt svar un­der mån­da­gens press­kon­fe­rens.

– Vi har ing­en bra bild av hur det har gått till, sä­ger Per Fol­lin, chef vid smitt­skydd Stock­holm.

En­ligt ho­nom var det in­te hel­ler syf­tet med en­kä­ten.

I stäl­let hand­la­de det om en pro­blemin­ven­te­ring och att se vil­ka åt­gär­der som vid­ta­gits.

– Att gå till­ba­ka och se vad som sked­de, det har vi ing­et en­kelt svar på. Det rör sig om en kom­plex si­tu­a­tion och mil­jö och det krävs många åt­gär­der för att för­hind­ra sprid­ning, sä­ger han.

Det är ju än­då vad al­la und­rar nu...

– Det är ab­so­lut re­le­vant, men just nu tittar vi på här och nu, samt fram­åt, sä­ger Per Fol­lin.

Han upp­ger fort­satt att det på­går ett sam­ar­be­te mel­lan bland an­nat smitt­skyd­det i Stock­holm, Folk­hälso­myn­dig­he­ten och äldre­vår­dens hu­vud­män där man hop­pas få fler svar.

Kan det lan­da i att vi ald­rig rik­tigt får ve­ta?

– Jag har ing­et svar på det idag.

Bild: Ste­fan Berg

Be­söks­för­bud är en åt­gärd som vid­ta­gits på äldre­bo­en­den i lan­det. Men det går att gö­ra be­tyd­ligt mer, be­to­nar Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.