Döms till fäng­el­se för nar­ko­ti­ka­han­te­ring

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­ne@gp.se

Den 31-åri­ge man­nen för­va­ra­de ko­ka­in, can­na­bis och över 100 000 kro­nor i en lä­gen­het i Hi­sings Bac­ka. Han greps när po­li­sen kol­la­de even­tu­el­la brott mot folk­bok­fö­rings­la­gen – och döms nu till två och ett halvt års fäng­el­se.

Egent­li­gen häl­sa­de patrul­len på hos man­nen för att se huruvi­da hans in­re­gi­stre­ra­de hust­ru bod­de där el­ler in­te.

Men väl på plats fick po­lis­män­nen has­tigt an­nat att tän­ka på.

– När vi tit­ta­de i kö­ket kun­de vi ba­ra ge­nom att öpp­na luc­kan till disk­bän­ken di­rekt se två sto­ra pa­ket med va­ku­um­för­pac­kad can­na­bis och en va­ku­um­ma­skin. I be­stick­lå­dan hit­ta­de vi yt­ter­li­ga­re can­na­bis i por­tions­för­pack­ning­ar, red­li­ne­på­sar och en våg, för­kla­ra­de en av de ci­vi­la spa­nar­na i för­un­der­sök­ning­en.

Han tilla­de:

– Ba­kom krydd­hyl­lan, i ett dolt

ut­rym­me, fann vi en plast­på­se med miss­tänkt ko­ka­in.

Ef­ter yt­ter­li­ga­re le­tan­de upp­täck­tes även anabo­la ste­ro­i­der och en be­ty­dan­de mängd sed­lar av oli­ka va­lö­rer.

Un­der rät­te­gång­en ur­säk­ta­de 31-åring­en fyn­den med föl­jan­de upp­lys­ning­ar:

Can­na­bis (sju hek­to) ha­de han

rökt själv, ef­ter att ha drab­bats av en de­pres­sion då han plöts­ligt bli­vit ar­bets­lös.

Ko­ka­i­net (101 gram) för­va­ra­de han åt en vän, ut­an att ha haft en aning om vad det var för sub­stans.

Peng­ar­na var i hu­vud­sak in­koms­ter ef­ter att ha köpt, re­no­ve­rat och se­dan sålt ett an­tal mo­pe­der.

Vid öpp­na­de av en mo­bil­te­le­fon fram­gick dock att det från den­na re­gel­bun­det gjorts knar­k­af­fä­rer.

Tings­rät­ten är in­te så im­po­ne­rad över 31-åring­ens för­kla­ring­ar, ut­an skri­ver:

”Ut­red­ning­en vi­sar att det har in­flu­tit sto­ra sum­mor på kon­ton till­hö­ran­de den till­ta­la­de ge­nom okän­da in­sätt­ning­ar och över­fö­ring­ar från ut­om­stå­en­de kon­ton och swish-in­be­tal­ning­ar. Det ta­lar med styr­ka för att på­träf­fa­de kon­tan­ter här­rör från nar­ko­tika­för­sälj­ning”.

Man­nen straf­fas nu allt­så med två och ett halvt års fäng­el­se för sin knark­han­te­ring.

Dess­utom för­ver­kas 102 700 kro­nor från den åta­la­de, ef­tersom det är ”mer san­no­likt att be­lop­pet ut­gör ut­byte av brotts­lig verk­sam­het än att så in­te skul­le va­ra fal­let”.

Bild: Po­li­sen

Li­te av det gods som Hi­sings­po­li­sen hit­ta­de vid ett be­sök i Bac­ka. För­u­tom två och ett halvt års fäng­el­se blir man­nen nu av med drygt 100.000 kro­nor i kon­tan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.