När­ma­re 80 mil­jar­der in­sam­la­de för ett vac­cin

Göteborgs-Posten - - Världen - Wik­tor Num­me­lin

Värl­den kom­mer att vin­na över co­ro­na­vi­ru­set, lo­var EU­kom­mis­sio­nen ef­ter att ha sam­lat in näs­tan 80 mil­jar­der svens­ka kro­nor i kam­pen för ett vac­cin. – Det här är en tid för sam­ar­be­te och so­li­da­ri­tet, ma­nar stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Mil­jo­ner och mil­jar­der i al­le­han­da va­lu­tor till oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner ut­lo­va­des un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gens webb­kon­fe­rens med ett 40tal del­ta­gan­de län­der.

– Jag tror att den 4 maj 2020 kom­mer att in­ne­bä­ra en vänd­punkt i vår kamp mot co­ro­na­vi­ru­set, för i dag sam­lar sig he­la värl­den, sa­de EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en när hon in­led­de in­sam­ling­en.

Tys­kan la­de stor vikt vid att ett vac­cin mås­te kom­ma al­la till go­do.

– Och att al­la har råd med det, sa­de hon och be­rät­ta­de att EU­kom­mis­sio­nen för sin del bi­drar med en mil­jard eu­ro, drygt tio mil­jar­der svens­ka kro­nor.

Utö­ver EU stod Ita­li­en, Frank­ri­ke och Tyskland som me­dar­ran­gö­rer, till­sam­mans med Nor­ge, Ka­na­da, Stor­bri­tan­ni­en, Ja­pan och Sau­dia­ra­bi­en.

Många av de sto­ra skänk­te myc­ket. Brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Bo­ris John­son var en av dem som la­de in runt fem mil­jar­der svens­ka kro­nor, sam­ti­digt som han kon­sta­te­ra­de att häl­so­ar­be­tet hit­tills räd­dat många liv.

– In­klu­si­ve mitt eget, sa­de John­son, som själv fått in­ten­siv­vård för co­vid-19.

En av de störs­ta sum­mor­na ut­lo­va­des från Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg. Näs­tan tio mil­jar­der svens­ka kro­nor ska un­der de när­mas­te tio åren gå till den Genè­ve-ba­se­ra­de in­ter­na­tio­nel­la vac­ci­nal­li­an­sen, Ga­vi.

De fles­ta av del­ta­gar­na i kon­fe­ren­sen kom från Eu­ro­pa och Asi­en. Var­ken Ryss­land el­ler USA fanns dock med – även om Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron fort­fa­ran­de hop­pas på de sist­nämn­da.

– Jag är sä­ker på att ame­ri­ka­ner­na slut­li­gen kom­mer att en­ga­ge­ra sig i den här dy­na­mi­ken för den är bra för pla­ne­ten, sa­de Macron till frans­ka jour­na­lis­ter ef­teråt, en­ligt ny­hets­saj­ten Po­li­ti­co Eu­ro­pe.

Å and­ra si­dan ut­lo­vas näs­tan en mil­jard svens­ka kro­nor i pri­va­ta ame­ri­kans­ka peng­ar via den stif­tel­se som Micro­soft-grun­da­ren Bill Ga­tes har till­sam­mans med sin hust­ru Melin­da.

– Co­vid-19 har på­mint oss om att vi­rus in­te bryr sig om grän­ser el­ler na­tio­na­li­tet, sa­de Melin­da Ga­tes un­der webb­kon­fe­ren­sen.

Lik­nan­de ord hör­des från en lång rad del­ta­ga­re.

– Den här pan­de­min kän­ner inga grän­ser och det får in­te vårt svar hel­ler gö­ra. Det in­ter­na­tio­nel­la sam­ar­be­tet mås­te stär­kas yt­ter­li­ga­re. Nu mer än nå­gon­sin är det vik­tigt att ge Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar att gö­ra sitt jobb, sa­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven i sitt in­lägg för Sve­ri­ge.

– Det här vi­sar på den san­na kraf­ten i enig­het och med­mänsk­lig­het. Värl­den är enad mot co­ro­na­vi­ru­set och värl­den kom­mer att vin­na, lo­va­de kom­mis­sions­ord­fö­ran­de von der Ley­en när hon av­slu­ta­de kon­fe­ren­sen.

” Co­vid-19 har på­mint oss om att vi­rus in­te bryr sig om grän­ser el­ler na­tio­na­li­tet Melin­da Ga­tes Micro­soft-grun­da­rens hust­ru

Bild: Oli­vi­er Hos­let

EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en led­de mån­da­gens webb­kon­fe­rens för att sam­la peng­ar till kam­pen för ett co­ro­na­vac­cin. In­sam­lan­det fort­sät­ter till bör­jan av ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.