Fak­ta: Län­der­na på väst­ra Bal­kan

Göteborgs-Posten - - Världen -

Sex län­der står i EU:s vänt­rum

• på väst­ra Bal­kan:

Al­ba­ni­en (2,9 mil­jo­ner in­vå­na­re,

• hu­vud­stad Ti­ra­na) är of­fi­ci­ellt kan­di­dat­land se­dan ju­ni 2014 och har fått löf­te om för­hand­lings­start om EU-med­lem­skap, om man först upp­fyl­ler vis­sa vill­kor.

Bosni­en-Her­ce­go­vi­na (3,5

• mil­jo­ner in­vå­na­re, hu­vud­stad Sa­ra­je­vo) an­sök­te om EU-med­lem­skap 2016, men har fort­fa­ran­de in­te fått sta­tus som kan­di­dat­land.

Ko­so­vo (1,8 mil­jo­ner in­vå­na­re,

• hu­vud­stad Pristi­na) ses fort­satt en­dast som ”po­ten­ti­ell kan­di­dat”. Fem EU-län­der – Cy­pern, Gre­kland,

Ru­mä­ni­en, Slo­va­ki­en och Spa­ni­en – har fort­fa­ran­de in­te ens er­känt lan­det som själv­stän­digt.

Mon­te­negro (620 000 in­vå­na­re,

• hu­vud­stad Pod­go­ri­ca) för­hand­lar om med­lem­skap se­dan ju­ni 2012.

Nord­ma­ke­do­ni­en (2,1 mil­jo­ner

• in­vå­na­re, hu­vud­stad Skopje) har va­rit kan­di­dat­land än­da se­dan 2005, men har först nu fått klar­tec­ken för att in­le­da for­mel­la för­hand­ling­ar, som vän­tas dra igång se­na­re i år.

Ser­bi­en (7 mil­jo­ner in­vå­na­re,

• hu­vud­stad Bel­grad) för­hand­lar om med­lem­skap se­dan 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.