Sko­lor öpp­nar i Ki­nas vi­rus­cent­rum

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ki­na: Klass­rum­men har stått tom­ma i må­na­der. Men nu fylls vis­sa sko­lor i Wu­han av sor­let från ton­år­se­le­ver som slip­per un­der­vis­ning på di­stans och änt­li­gen får träf­fas öga mot öga. Den ki­ne­sis­ka sta­den – där co­ro­na­vi­ru­set först upp­täck­tes – stäng­de ner i 73 da­gar, men bör­ja­de lång­samt ta steg till­ba­ka mot det nor­ma­la för­ra må­na­den.

Men det är ba­ra sista­år­se­le­ver i gym­na­si­et som får gå till­ba­ka till sko­lor­na i Wu­han och Hu­bei­pro­vin­sen. De mås­te för­be­re­da sig för ”ga­o­kao”, de ökänt svå­ra pro­ven för att kom­ma in på hög­re ut­bild­ning i Ki­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.