Sex­å­ring­ar får ta smäl­len när kom­mu­nen be­stäm­mer

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Jen­ny och Fred­rik Sjö­berg

Vi bor i Kyrk­byn och har sökt för­sko­le­klass på Bräc­ke­sko­lan. På grund av otyd­lig­het och ojäm­li­ka pri­o­ri­te­ring­ar har vå­ra barn pla­ce­rats på and­ra sko­lor än den som lig­ger när­mast. Ut­an för­sko­le­kam­ra­ter, i om­rå­den vi nor­malt in­te rör oss i, med läng­re och far­lig skol­väg.

Ti­di­ga­re har vårt om­rå­de till­hört sko­lans upp­tag­nings­om­rå­de men det­ta har tyd­li­gen änd­rats. Att ve­ta vil­ken skola som man ini­ti­alt till­hör om man in­te gör ett ak­tivt val vo­re önsk­värt. Det är svårt att gis­sa att av­stån­det till en skola i ett an­nat om­rå­de man knappt kän­ner till skul­le va­ra när­ma­re få­gel­vä­gen, än den som är när­mast gång­vä­gen.

Barn får plats en­dast ef­ter pri­o­ri­te­rings­ord­ning. Pri­o­ri­te­rings­ord­ning är sys­kon­för­tur, när­het (få­gel­vä­gen) och lott­ning.

Sys­kon­för­tu­ren gäl­ler sko­len­het och in­te skola och det stod ing­et om det­ta vid an­sö­kan. Ex­akt vad en sko­len­het in­ne­bär är ock­så oli­ka.

Ab­so­lut när­het är av­stån­det få­gel­vä­gen. Ing­en hän­syn tas till gångav­stånd el­ler sä­ker väg. Vi får läng­re skol­väg på otryg­ga vägar till det som tyd­li­gen är den när­mas­te sko­lan. Till Bräc­ke finns det säk­ra gång- och cy­kel­vä­gar.

Pla­ce­ring­ar­na är nog gjor­da en­ligt re­gel­ver­ket. Men vi an­ser att det sak­nas hän­syn till bar­nens bäs­ta i form av sys­kon, kom­pi­sar, sä­ker skol­väg, och att bo­stads­om­rå­den in­te ska de­las (som hänt Kyrk­byn).

Mo­ti­ve­ring­en till vå­ra barns pla­ce­ring­ar är att det skul­le in­ne­bä­ra be­ty­dan­de eko­no­mis­ka och or­ga­ni­sa­to­ris­ka svå­rig­he­ter för kom­mu­nen. Vå­ra barn tar smäl­len för att sta­den in­te lyc­kats med fram­för­håll­ning och kom­ma till be­slut när det gäl­ler sko­lor i om­rå­det. Vem för­kla­rar det­ta för bar­nen?

I Barn­kon­ven­tio­nen, som nu är lag, står det att i al­la be­slut som rör barn ska i förs­ta hand be­ak­tas vad som be­döms va­ra bar­nets bäs­ta. Be­slu­ten vi fått är in­te de bäs­ta för vå­ra barn!

Var finns barn­per­spek­ti­vet? Var­för är in­te sys­kon­för­tu­ren lik­vär­dig? Var­för har in­te sko­lor byggt ut? Var­för sät­ter in­te Gö­te­borgs stad bar­nens bäs­ta i förs­ta hand?

Ire­na och Ro­bert Hav­lu­ciy­an Nathalie och Da­ni­el Hoff­man Ma­rie och Christi­an Ivars­son Ma­ria och Oscar Le­jon Li­na och Hen­rik Mo­lan­der Ek­ström

Ar­kiv­bild: Has­se Holm­berg

Det sak­nas hän­syn till bar­nens bäs­ta i form av sys­kon, kom­pi­sar och en sä­ker skol­väg, me­nar in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.