Miss­tänkt ter­ro­rist pla­ne­ra­de dåd i Bar­ce­lo­na

Göteborgs-Posten - - Världen -

Spa­ni­en:

Spansk po­lis har gri­pit en miss­tänkt IS-an­häng­a­re som tros ha pla­ne­rat ett at­ten­tat i Bar­ce­lo­na.

Man­nen, en ma­roc­kansk med­bor­ga­re som tros ha kopp­ling­ar till ji­ha­dist­rö­rel­sen, greps i en lä­gen­het i när­he­ten av tu­rist­strå­ket Las Ram­blas. Gri­pan­det ha­de sam­ord­nats med ma­roc­kans­ka och amerikansk­a myn­dig­he­ter. Man­nen be­skrivs som ”djupt ra­di­ka­li­se­rad”.

”Den grip­ne man­nen har an­vänt sig av so­ci­a­la me­di­er för att ut­tryc­ka sin lo­ja­li­tet till IS och sitt hat mot väst­värl­den”, skri­ver po­li­sen i ett ut­ta­lan­de, skri­ver The Gu­ar­di­an.

”Den miss­tänk­te pla­ne­ra­de att ut­fö­ra ett terror­dåd. De­tal­jer­na är okän­da”, skri­ver po­li­sen i ut­ta­lan­det.

IS-kopp­ling­ar­na ska ha fun­nits i minst fy­ra år, en­ligt po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.