Lyc­kas El­len hål­la ske­net up­pe?

Göteborgs-Posten - - Måndag - Emi­lie Tör­nqvist/TT

El­len, 26, har all­tid haft svårt att slut­fö­ra sa­ker och ting. Men nu är hon fast be­slu­ten att gå ut gym­na­si­et med falskt per­son­num­mer.

I and­ra sä­song­en av ko­me­di­se­ri­en ”Sjukt oklar” är det ba­ra en ter­min är kvar till stu­den­ten, och El­len är sam­bo med Ve­ra. Hit­tills har El­len lyc­kats med konst­styc­ket att ge­nom två års­kur­ser lu­ra al­la att hon är ton­å­ring, även om hon många gång­er va­rit nä­ra att bli av­slö­jad. Nu gäl­ler det att hål­la ske­net up­pe någ­ra må­na­der till. Men allt kan för­stås fort­fa­ran­de gå käpp­rätt åt sko­gen.

En som in­te har svårt att få sa­ker gjor­da är Cla­ra Hen­ry som spe­lar hu­vud­rol­len i se­ri­en. Hon bör­ja­de blog­ga som tolvå­ring, och i bör­jan av 2010-ta­let var hon Nor­dens störs­ta vi­de­oblog­ga­re. Se­dan dess har hon bland an­nat som­marpra­tat i P1, lett Me­lo­di­festi­va­len och en pratshow, samt skri­vit två böc­ker.

Fo­to: Nea Asphäll/SVT

El­le■ (Cla­ra He■ry) är e■ 26-åri■g som låt­sas va­ra to■åri■g i h◆mor­se­rie■ ”Sj◆kt oklar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.