Gårdstens­sko­lan ska ri­vas – trots att peng­ar sak­nas

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ete­zaz Yousuf ete­zaz.yousuf@gp.se

Gö­te­borgs stad har se­dan lång tid till­ba­ka haft pla­ner på att ri­va Gårdstens­sko­lan – men har in­te haft råd. Nu ska riv­ning­en verk­stäl­las än­då – trots att plån­bo­ken är all­de­les för tunn.

Se­dan ett år till­ba­ka har GP i fle­ra ar­tik­lar be­lyst pro­ble­ma­ti­ken kring riv­ning­en av Gårdstens­sko­lan – som va­rit påtänkt un­der lång tid. I da­gar­na fat­ta­de lo­kal­nämn­den be­slut om att till slut ri­va sko­lan.

– Den har stått tom väl­digt länge. En del har ut­tryckt oro över att den ska bli fö­re­mål för van­da­li­se­ring, ska­de­gö­rel­se och ska­pa osä­ker­het i om­rå­det, sä­ger Chris­ter Holm­gren (M), ord­fö­ran­de i lo­kal­nämn­den.

Sam­ti­digt har lo­kal­nämn­den in­te bud­ge­te­rat för riv­nings­kost­na­der­na på åt­ta mil­jo­ner kro­nor. Be­slu­tet om riv­ning är fat­tat men nu kvar­står frå­gan: var ska peng­ar­na tas ifrån?

– En riv­ning fanns in­te med i vå­ra pla­ner och det här kom­mer att ham­na ut­an­för plan. Det får vi han­te­ra helt en­kelt, sä­ger Chris­ter Holm­gren.

Ni har in­te peng­ar­na allt­så?

– Just nu ser det ut som ett un­der­skott. Det kom­mer vi få han­te­ra och se hur vi ska lö­sa fram till årets slut. Vi le­ver i en osä­ker­het och jag vill egent­li­gen in­te ut­ta­la mig om hur vi kom­mer att han­te­ra det.

Gårdstens­sko­lans riv­ning är minst sagt en rö­rig histo­ria.

Se­dan vår­ter­mi­nen slu­ta­de för­ra året har sko­lan stått tom, öde och över­gi­ven. Ele­ver­na har se­dan dess fått un­der­vis­ning på en an­nan sko­la i stads­de­len.

Bak­grun­den till det är att sko­lan, un­der 2017, döm­des ut med hän­vis­ning till ”sto­ra all­var­li­ga fel och bris­ter”. Det var fukt och mö­gel, läc­kan­de tak och fel­ak­ti­ga ma­te­ri­al­val som fick rent häl­so­våd­li­ga kon­se­kven­ser. Slut­sat­sen blev att det an­tag­li­gen var bil­li­ga­re att ri­va sko­lan och byg­ga en ny.

Un­der fjol­å­ret be­fann sig lo­kal­nämn­den i eko­no­misk kris och för att mild­ra den be­stäm­de sig po­li­ti­ker­na för att skju­ta riv­nings­be­slu­tet på fram­ti­den.

Bok­fö­rings­reg­ler­na sä­ger näm­li­gen att det så kal­la­de rest­vär­det – allt­så det en fas­tig­het är vär­de­rad till – ska kost­nads­fö­ras i sam­ma ögon­blick som be­slu­tet fat­tas. I Gårdstens­sko­lans fall hand­la­de det om 27,4 mil­jo­ner kro­nor. Där­för val­de po­li­ti­ker­na att put­sa fjol­å­rets re­sul­tat med 27,4 mil­jo­ner kro­nor ge­nom att skju­ta på frå­gan. Men när Al­li­an­sen, som styr Gö­te­borg i mi­no­ri­tet, pre­sen­te­ra­de sin bud­get för 2020 un­der för­ra hös­ten stod det klart att det sak­na­des peng­ar för riv­ning även i år. Nu går allt­så lokal­för­valt­ning­en vi­da­re med en riv­ning än­då. Frå­gan om peng­ar­na får po­li­ti­ker­na lö­sa i ef­ter­hand.

Ex­akt när riv­ning­en sker är i nu­lä­get oklart.

Ar­kiv­bild: An­ders Ylan­der

Nu har lo­kal­nämn­den fat­tat be­slut om att ri­va gårdstens­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.