Frölun­da har gjort klart med as­si­ste­ran­de trä­na­re

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Fe­lix Torn­berg Alex­an­der Olaus­son sport@gp.se

Nu tar An­ders Bur­ström, som ti­di­ga­re bå­de spe­lat och trä­nat i Lu­leå, plats som as­si­ste­ran­de trä­na­re till Ro­ger Rönn­berg. ”Det känns fan­tas­tiskt kul och in­spi­re­ran­de”.

Som spe­la­re var An­ders Bur­ström, 44, lag­kap­ten un­der Ro­ger Rönn­berg. Nu för­e­nas de igen i Frölun­das bås. – Ut­ma­ning­en har kom­mit nu känns det som, sä­ger Bur­ström.

An­ders Bur­ström har be­seg­rat Frölun­da i vik­ti­ga mat­cher som bå­de spe­la­re och trä­na­re.

Som spe­la­re i fi­nal­se­ri­en 1996 som be­skrevs som ”den tuf­fas­te nå­gon­sin”. Och som trä­na­re 2015 i CHL-fi­na­len.

Nu tar han plats i Frölun­das bås som as­si­ste­ran­de trä­na­re till Ro­ger Rönn­berg.

– Det har va­rit en bra pro­cess med många jät­te­spän­nan­de namn. Sen gäl­ler det att ban­ta ner den lis­tan till någ­ra kon­kre­ta kan­di­da­ter. An­ders var här med sin fa­milj och på nå­got sätt klic­ka­de det och det kän­des som han verk­li­gen skul­le pas­sa in här, sä­ger Frölun­das sport­chef Fred­rik Sjö­ström.

Hur länge har ni job­bat med den här pro­ces­sen?

– Se­dan vi tap­pa­de Vik­tor (Stråhle, ti­di­ga­re as­si­ste­ran­de trä­na­re). Då gäll­de det att sät­ta i gång pro­ces­sen men vi kän­ner att vi har haft gott om tid och har gått ige­nom oli­ka kan­di­da­ter och vi är jät­te­gla­da att ha det­ta klart nu.

När togs förs­ta kon­tak­ten mel­lan er?

– Det var väl tre–fy­ra vec­kor se­dan, sä­ger Sjö­ström.

Bur­ström själv är väl­digt nöjd med det nya job­bet.

– Det känns fan­tas­tiskt kul och in­spi­re­ran­de. Jag fick en fan­tas­tiskt fin bild av för­e­ning­en och en pre­sen­ta­tion av he­la or­ga­ni­sa­tio­nen som rakt ige­nom känns proff­sig.

På vil­ket sätt?

– Frölun­da har un­der många år byggt upp en röd tråd kring sin verk­sam­het som gjort att man va­rit fram­gångs­ri­ka – det är ing­en slump. Jag kän­ner Kristo­fer (Näslund, as­si­ste­ran­de trä­na­re) och Ro­ger (Rönn­berg, hu­vud­trä­na­re) se­dan långt till­ba­ka. Det är vik­tigt för mig, och jag tror att det är bätt­re nå­gon­stans, att man job­bar i ett team där man är taj­ta och kän­ner varand­ra. Det är min tro.

2011 av­slu­ta­de han sin ak­ti­va kar­riär. Se­dan har han fort­satt att va­ra verk­sam in­om ishoc­keyn. Han har bland an­nat va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re i Lu­leå, job­bat på hoc­key­gym­na­si­et i sam­ma stad och ar­be­tat i ett sportråd med fo­kus på hoc­key­re­la­te­ra­de ung­doms­frå­gor i bredd­för­e­ning­en Sun­der­byn SK.

Bur­ström be­rät­tar att det fun­nits ”små­för­fråg­ning­ar” om hans tjäns­ter de se­nas­te åren. Han blev ock­så er­bju­den job­bet som as­si­ste­ran­de trä­na­re i Björklö­ven men tac­ka­de då nej av fa­mil­jeskäl.

Den­na gång ha­de han utö­ver Frölun­da ett er­bju­dan­de från Mo­do att fun­de­ra över, en­ligt Örnsköldsv­iks al­le­han­da.

– Jag har all­tid känt att om det dy­ker upp nå­got med en bra hel­het för he­la fa­mil­jen så skul­le vi ab­so­lut kö­ra på den. Den ut­ma­ning­en har kom­mit nu känns det som.

Hur ser du på den ri­va­li­te­ten som byggts upp mel­lan Lu­leå och Frölun­da? Hur såg man på Frölun­da när man till­hör­de Lu­leå?

– Frölun­da har va­rit bland de man vil­le slå just för att de va­rit så fram­gångs­ri­ka. Den ri­va­li­te­ten har va­rit sti­mu­le­ran­de. Jag tror det är jät­te­vik­tigt att det pra­tas kring oli­ka lag – det är bra för spor­ten och byg­ger in­tres­se. Jag ser ri­va­li­te­ten som po­si­tiv.

” Vi kän­ner att vi har haft gott om tid och har gått ige­nom oli­ka kan­di­da­ter och vi är jät­te­gla­da att ha det­ta klart nu Fred­rik Sjö­ström Sport­chef, Frölun­da

Än så länge är ing­en flytt ner till Gö­te­borg spi­kad.

– Vi får se hur myc­ket jag är på plats i bör­jan. Det är myc­ket med det prak­tis­ka.

Det finns ock­så nå­got mer vid si­dan av ishoc­keyn som han läng­tar till när det kom­mer till en flytt till Gö­te­borg – att mö­ta Ro­ger Rönn­berg i pa­del.

Vem är bäst?

– Du får frå­ga Ro­ger hur det gick sist. Jag sä­ger in­te mer än så, sä­ger An­ders Bur­ström, ny as­si­ste­ran­de trä­na­re i Frölun­da.

Ar­kiv­bild: Pe­ter Skaug­vold

An­ders Bur­ström tar plats bred­vid Ro­ger Rönn­berg som ass­si­te­ran­de trä­na­re i Frölun­da.

Ar­kiv­bild: Pet­ter Ar­vid­son

An­ders Bur­ström och Pet­ter La­su Nils­son kam­pe­ra­de ihop i Lu­leås bås.

Ar­kiv­bild: Mar­cus Erics­son

I Lu­leå-trö­jan gjor­de Bur­ström över 700 mat­cher i SHL.

Ar­kiv­bild: Si­mon Eli­as­son

An­ders Bur­ström har va­rit en hyl­lad spe­la­re i Lu­leå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.