Co­ro­na­smit­ta­de dans­kar er­bjuds ho­tell­bo­en­de

Göteborgs-Posten - - Världen -

Den dans­ka re­ge­ring­en lan­se­rar en ny stra­te­gi för co­ro­na­test­ning. De som kon­sta­te­ras smit­ta­de ska iso­le­ra sig – och de som bor trångt kom­mer att få hjälp att bo på ho­tell el­ler and­ra bo­en­den.

Al­la per­so­ner som träf­fat nå­gon med kon­sta­te­rad smit­ta på se­na­re tid ska tes­tas. Sam­ti­digt ska­pas en ny or­ga­ni­sa­tion för in­skaf­fan­det av skydds­ma­te­ri­al och te­st­ut­rust­ning.

– När vi sät­ter in en mer of­fen­siv test­stra­te­gi och mer skydds­ut­rus­ning, så kan äld­re och sår­ba­ra för­hopp­nings­vis få mer av sin var­dag till­ba­ka. Träf­fa fa­mil­jen och barn­bar­nen, sä­ger stats­mi­nis­ter Met­te Fre­de­rik­sen (S) vid en press­träff.

I dag har dans­ka re­gi­o­ner ka­pa­ci­tet att tes­ta cir­ka 10 000 per­so­ner per dag. Det­ta ska en­ligt re­ge­ring­en byg­gas ut yt­ter­li­ga­re.

In­om kort läggs ett lag­för­slag fram om att ge kom­mu­ner­na an­svar för att un­der­lät­ta själ­vi­so­le­ring av smit­ta­de. Ho­tell, se­mester­by­ar och and­ra bo­en­den som i dag än­då står tom­ma kan an­vän­das för att hjäl­pa de kon­sta­te­rat smit­ta­de som bor trångt till­sam­mans med and­ra.

Den nya stra­te­gin kom­mer att in­ne­bä­ra att fler smit­ta­de ut­an symp­tom kom­mer att hit­tas, fram­hål­ler Sø­ren Brostrøm, di­rek­tör vid Sund­heds­sty­rel­sen.

– Vi kom­mer att gö­ra en myc­ket mer mål­in­rik­tad och fo­ku­se­rad tes­tin­sats för att und­vi­ka att män­ni­skor sätts i ka­ran­tän i onö­dan, sä­ger han.

En ny smitt­spår­nings­app hål­ler på att tas fram för att möj­lig­gö­ra stra­te­gin.

Själ­vi­so­le­ring­en ska gö­ras på fri­vil­lig ba­sis, men den dans­ka epi­de­mi­lag­stift­ning­en gör det re­dan möj­ligt att tvångs­i­so­le­ra med­bor­ga­re. Det sker ba­ra i få fall, sä­ger Dan­marks hälso­mi­nis­ter Mag­nus Heu­nic­ke (S).

– Psy­ki­a­tris­ka pa­ti­en­ter och miss­bru­ka­re har bli­vit tvångs­i­so­le­ra­de när de väg­rat att föl­ja rikt­lin­jer­na. Det är of­fent­ligt att det har skett. Vi kan in­te sä­ga att det in­te kom­mer att hän­da igen. Men det sker ba­ra un­dan­tags­vis, sä­ger han.

Smittryc­ket fal­ler i Dan­mark, trots det grad­vi­sa öpp­nan­det av det dans­ka sam­häl­let, vi­sar nya siff­ror från smitt­skydds­or­ga­net Sta­tens se­rum in­sti­tut.

En­ligt mät­ning­en, som gjor­des från den 1 till den 7 maj, har det så kal­la­de R-ta­let (som anger hur många per­so­ner var­je smit­tad själv smit­tar) sjun­kit från 0,9 till 0,7, trots att ex­em­pel­vis fri­sö­rer, för­sko­lor och sko­lor för yng­re barn har öpp­nats un­der det som kal­la­des fas ett av öpp­nan­det. Un­der mån­da­gen in­led­des fas två.

– Nu får vi se, när vi når fas två och en långt stör­re del av sam­häl­let öpp­nar. Då kom­mer nog att smittryc­ket att gå upp över 1,0. Det gör nog in­te så myc­ket, så länge sjuk­vårds­sy­ste­met kan föl­ja med, sä­ger Sø­ren Ri­is Pa­lu­dan, vi­rus­fors­ka­re och pro­fes­sor vid År­hus uni­ver­si­tet.

Kå­re Møl­bak vid Sta­tens se­rum in­sti­tut an­ser att det är ”myc­ket osan­no­likt” att det kom­mer en and­ra våg av co­ro­nasmitt­sprid­ning, men han tror att smittryc­ket kom­mer att för­änd­ras fram och till­ba­ka.

– Vi kom­mer att gö­ra allt som står i vår makt för att fö­re­byg­ga en and­ra våg. Det an­ser jag att vi har för­ut­sätt­ning­ar för nu. Vi har lärt myc­ket om hur vi ska han­te­ra co­ro­na­vi­ru­set ute i sam­häl­let och på sjuk­hu­sen, sä­ger han.

Fram till tis­da­gen ha­de cir­ka 334 300 per­so­ner tes­tats i Dan­mark, varav 10 500 var po­si­ti­va för co­ro­na­vi­ru­set. 533 per­so­ner har av­li­dit av co­vid-19.

Ar­kiv­bild: Philip Da­va­li

Stats­mi­nis­ter Met­te Fre­de­rik­sen (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.