Fak­ta: Flas­h­back Fo­rum

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Flas­h­back är ett in­ter­net­fo­rum

• och en av Sve­ri­ges mest be­sök­ta webb­plat­ser. På Alexa-ran­king­en, som lis­tar webb­si­dor med mest tra­fik, ham­nar Flas­h­back på plats 42 i Sve­ri­ge.

Det finns över 1,2 mil­jo­ner

• re­gi­stre­ra­de an­vän­da­re på Flas­h­back.

Flas­h­back grun­da­des 1983 som

• en tid­ning av Jan Ax­els­son. 1995 lan­se­ra­des en webb­plats, och vid mil­len­ni­e­skif­tet tog fo­ru­met den form som finns i dag.

Ett in­ter­net­fo­rum är en web­ba­se­rad

• plats där an­vän­da­re kan dis­ku­te­ra och ar­gu­men­te­ra. In­del­ning­en sker of­tast ge­nom hu­vud­ka­te­go­ri­er som gre­nar ut i un­der­ka­te­go­ri­er där an­vän­da­re ska­par trå­dar. Det är i des­sa trå­dar som dis­kus­sio­ner­na sker.

På fo­ru­met kan man lä­sa om

• allt från var­dag­li­ga äm­nen som sport och eko­no­mi till tyng­re trå­dar om ak­tu­el­la brott, dro­ger och pro­sti­tu­tion.

Vid ett fler­tal till­fäl­len har Flas­h­back

• no­mi­ne­rats och pri­sats för sin med­bor­gar­jour­na­li­stik. I ett fram­trä­dan­de ex­em­pel från 2011 lyc­ka­des an­vän­da­re av­slö­ja att nors­ke na­tur­fo­to­gra­fen Ter­je Hel­lesø ma­ni­pu­le­ra­de si­na bil­der, vil­ket led­de till att fo­ru­met till­de­la­des pri­set Årets me­di­e­orm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.